W sprawie, którą rozpatrywał WSA w Gliwicach, kwestią sporną było pytanie, czy przesunięcie mas ziemi celem utworzenia wałów ziemnych, które będą pełnić funkcję niekomercyjnej strzelnicy, wymaga udzielenia pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Czy utworzony przez inwestora wał o długości 50 m. będzie stanowić obiekt budowlany lub budowlę, bądź też nie zawierają się w żadnej z tych definicji.

Z uzasadnienia wyroku wynika, że wały ziemne o znacznych rozmiarach niezależnie od funkcji, jaką mają pełnić, wpisują się w definicję budowli, a co za tym idzie są obiektem budowlanym. Nowe ukształtowanie terenu (wały ziemne) mają przypisaną funkcję użytkową i wymaga pozwolenia na budowę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił również skargę inwestora na decyzję SKO w Bielsku-Białej o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy zgodnie z przepisami ustawy z 21.5.1990 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 955 ze zm.). By zatwierdzić regulamin konieczne jest uprzednie potwierdzenie legalności lokalizacji i budowy strzelnicy oraz możliwości przystąpienia do jej użytkowania.