W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2067 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 8.11.2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 OdpadyU, określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają łącznie następujące warunki:

 • przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów;
 • istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie;
 • dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu;
 • zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Ponadto, utratę statusu odpadów powoduje też spełnienie wymagań określonych przez przepisy Unii Europejskiej (art. 14 ust. 1 pkt 2 OdpadyU).

Z rozporządzenia wynika, że destrukt asfaltowy to mieszanka mineralno-asfaltową, która w wyniku odzysku odpadów destruktu asfaltowego, po spełnieniu określonych kryteriów, utraciła status odpadów destruktu asfaltowego.

Warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 OdpadyU, przez odpady destruktu asfaltowego

uznaje się za zastosowane, jeżeli są spełnione łącznie następujące kryteria:

 • odpady destruktu asfaltowego: nie są zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które są stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, oraz podczas ich stosowania i normalnego użytkowania, a także są przetwarzane w procesach odzysku R5 lub R12, wymienionych w załączniku nr 1 do OdpadyU;
 • łączna zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym zawartość benzo(a)pirenu, w odniesieniu do suchej masy próbki, nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego stężenia określonego w tabeli 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w badaniu na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia otrzymano negatywny wynik – w przypadku odpadów destruktu asfaltowego, dla których istnieją dowody, że powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po 31.12.2000 r.;
 • destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku spełnia co najmniej wymagania normy PN-EN 13108-8;
 • odciek próbki nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych stężeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
 • próbka została pobrana i przebadana zgodnie z § 3 rozporządzenia;
 • destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku może zostać wykorzystany do budowy, przebudowy lub remontu dróg, w tym utwardzania placów i poboczy, lub infrastruktury lotniskowej, w tym dróg startowych, dróg kołowania, pasów lotniskowych i płyt postojowych.

Próbki pobiera oraz bada akredytowane laboratorium lub certyfikowana w tym zakresie jednostka badawcza, na zlecenie posiadacza odpadów destruktu asfaltowego (§ 3 ust. 2 rozporządzenia). Próbki pobiera się przed:

 1. przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych – w przypadku gdy w wyniku tych prac mają powstać odpady destruktu asfaltowego (w tym przypadku próbki pobiera się w formie odwiertów rdzeniowych, tak aby każda warstwa nawierzchni, która ma być usunięta, mogła być przebadana odrębnie) albo
 2. wykorzystaniem – w przypadku gdy wykorzystane mają być magazynowane odpady destruktu asfaltowego.

Metoda pobierania próbek powinna spełniać co najmniej wymagania normy:

 • PN-EN 12697-27 – w przypadku, o którym mowa w pkt. 1;
 • PN-EN 14899 lub PN-EN 932-1 – w przypadku, o którym mowa w pkt. 2.

Minimalną liczbę pobieranych próbek i sposób ich pobierania w wymienionym wyżej:

 • pkt. 1 – określa tabela 1,
 • pkt. 2 – określa tabela 2

w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Ważne

Z badania próbek sporządza się protokół.

Posiadacz odpadów destruktu asfaltowego potwierdza spełnienie przez odpady destruktu asfaltowego warunków utraty statusu odpadów, sporządzając odrębnie dla każdej przekazywanej do wykorzystania partii odpadów destruktu asfaltowego oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia (§ 4 rozporządzenia).

Natomiast z wchodzącego w życie z dniem 18.11.2022 r. § 5 rozporządzenia wynika, że system gospodarowania prowadzony przez posiadacza odpadów destruktu asfaltowego w celu wykazania zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego obejmuje co najmniej zbiór udokumentowanych procedur dotyczących:

 • monitorowania procesów i technik przetwarzania odpadów destruktu asfaltowego;
 • monitorowania zgodności destruktu asfaltowego z kryteriami, o których mowa w § 2 rozporządzenia;
 • planowanego wykorzystania destruktu asfaltowego;
 • przeglądu i usprawnienia systemu gospodarowania;
 • szkolenia personelu.

Wymaganie te uważa się za spełnione, jeżeli posiadacz odpadów destruktu asfaltowego:

 1. jest zarejestrowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25.11.2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz.UE L 342 z 22.12.2009, s. 1 ze zm.) oraz
 2. posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego spełniający co najmniej wymagania normy PN-EN ISO 14001 i obejmujący te wymagania.
Ważne

Posiadacz odpadów destruktu asfaltowego udostępnia na żądanie właściwym organom Inspekcji Ochrony Środowiska w trakcie prowadzenia kontroli dokumentację związaną z systemem gospodarowania.