Uszczegółowiony projekt rozporządzenia w sprawie pomocy przedsiębiorcom znad Odry

Należy przypomnieć, że zgodnie z ustawą, o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, Jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31.7.2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1.7.2022 r. Jednorazowe świadczenie oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia będą finansowane z Funduszu Pracy. Ustawa przewiduje, że kwota jednorazowego świadczenia będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednorazowe świadczenie wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek płatnika składek, który:

  • prowadził na dzień 1.7.2022 r. jako przeważającą działalność, określoną w rozporządzeniu – szczegółowa lista kodów PKD poniżej;
  • w terminie do 31.7.2022 r. był zgłoszony jako płatnik składek z datą obowiązku opłacania składek nie późniejszą niż 1.7.2022 r.;
  • w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze uzyskał przychód, z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu, niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
  • w terminie do 31.7.2022 r. zgłosił co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1.7.2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach na ostatni dzień miesiąca wskazanego w rozporządzeniu;
  • w terminie do 31.7.2022 r. zgłosił do Zakładu co najmniej jeden adres prowadzenia działalności na terenie powiatu wskazanego w rozporządzeniu.

Zgodnie z treścią ustawy (obecnie przyjętej przez Senat z poprawkami) Rada Ministrów w drodze rozporządzania musi określić krąg płatników składek, którym będzie przysługiwała pomoc w formie jednorazowego świadczenia w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. Należy określić dwie informacje obejmujące krąg podmiotów przez wskazanie:

  • kodów, którymi oznaczona była, na dzień 1.7.2022 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności – pozarolnicza działalność,
  • powiatów, na obszarze których, na dzień 31.7.2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność.
Ważne

Zgodnie z projektem rozporządzenia, pomoc w postaci jednorazowego świadczenia będzie przysługiwała za miesiąc sierpień 2022 roku, zgodnie z art. 2 pkt 2 projektowanej ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.

Poniżej lista kodów, którymi oznaczona była, na dzień 1.7.2022 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, pozarolnicza działalność dla płatników, którzy zostaną objęci pomocą w postaci jednorazowego świadczenia:

1) 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich
2) 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych
3) 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
4) 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
5) 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i skorupiaków i mięczaków
6) 10.52.Z Produkcja lodów
7) 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
8) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
9) 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski
10) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
11) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
12) 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
13) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
14) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
15) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
16) 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów
17) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
18) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
19) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
20) 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
21) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
22) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
23) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Określenie powiatów, na obszarze których na dzień 31.7.2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność dla płatników, którzy zostaną objęci pomocą w postaci jednorazowego świadczenia:

- wodzisławski - woj. śląskie
- raciborski - woj. śląskie
- kędzierzyńsko-kozielski - woj. opolskie
- krapkowicki - woj. opolskie
- opolski - woj. opolskie
- Opole (miasto na prawach powiatu) - woj. opolskie
- brzeski - woj. opolskie
- oławski - woj. dolnośląskie
- wrocławski - woj. dolnośląskie
- Wrocław (miasto na prawach powiatu) - woj. dolnośląskie
- średzki - woj. dolnośląskie
- legnicki - woj. dolnośląskie
- Legnica (miasto na prawach powiatu) - woj. dolnośląskie
- wołowski - woj. dolnośląskie
- lubiński - woj. dolnośląskie
- trzebnicki - woj. dolnośląskie
- górowski - woj. dolnośląskie
- głogowski - woj. dolnośląskie
- nowosolski - woj. lubuskie
- wschowski - woj. lubuskie
- zielonogórski - woj. lubuskie
- Zielona Góra (miasto na prawach powiatu) - woj. lubuskie
- krośnieński - woj. lubuskie
- słubicki - woj. lubuskie
- sulęciński - woj. lubuskie
- gorzowski - woj. lubuskie
- Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) - woj. lubuskie
- myśliborski - woj. zachodniopomorskie
- gryfiński - woj. zachodniopomorskie
- Szczecin (miasto na prawach powiatu) - woj. zachodniopomorskie
- policki - woj. zachodniopomorskie
- goleniowski - woj. zachodniopomorskie
- Świnoujście (miasto na prawach powiatu) - woj. zachodniopomorskie
- kamieński - woj. zachodniopomorskie

Należy podkreślić, że przepisy ustawy mogą jeszcze ulec zmianie w związku z poprawkami, które zostały wprowadzone przez Senat. Finalny projekt ustawy powinien zostać przyjęty przez Sejm w dniach 14–16 września, w związku z tym pod koniec września ustawa powinna zostać podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Co ważne ustawa wejdzie w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw, ale ze skutkiem od sierpnia 2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności