Usuwanie drzew z terenu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i rosnących na granicy nieruchomości

W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nie jest wymagana zgoda właściciela nieruchomości. Wnioskodawcą jest użytkownik wieczysty lub posiadacz nieruchomości. Drzewo rosnące w granicy działek stanowi współwłasność, co oznacza, że na uzyskanie zezwolenia wymagana jest zgoda właścicieli działek, na której rośnie drzewo.

Co do zasady na usunięcie drzewa jest wymagana zgoda właściciela nieruchomości (art. 83 ust. 1 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.; dalej: OchrPrzyrodU]), a ponieważ jest to czynność przekraczającą zwykły zarząd nieruchomością to wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli zgodnie z art. 199 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.; dalej: KC). Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli (art. 199 KC).

Ustawodawca, na potrzeby czynności usuwania drzew, przewidział wyjątek od tej reguły w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (art. 83 ust. 3 OchrPrzyrodU). Zgodnie z tym przepisem zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 OchrPrzyrodU, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2, a więc:

  • spółdzielnią mieszkaniową;
  • wspólnotą mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi;
  • zarządcą nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
Ważne
Zgodnie z treścią art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, co dotyczy również sytuacji, w której właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Drzewa rosnące w granicy działek stanowią współwłasność właścicieli tych działek, co oznacza, że na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w granicy nieruchomości wymagana jest zgoda każdego ze współwłaścicieli. Wniosek o usunięcie drzewa może złożyć każdy ze współwłaścicieli, dołączając do niego zgodę drugiego współwłaściciela na usunięcie drzew. Wniosek mogą również złożyć właściciele każdej z działek, na której rośnie drzewo. Bez względu na wnioskodawcę, stronami w postępowaniu będą wszyscy właściciele działek, na których rośnie drzewo.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności