Inne nowe rozwiązania to:

1) uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia każdego roku),

2) wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku (chodzi o pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością),

3) wydłużenie możliwości skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej z 2 do 3 lat,

4) wprowadzenie zmian dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności polegających na:

  • podwyższeniu do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych w wyniku zużycia się takiego pojazdu, a także podwyższeniu do 150 tys. zł kwoty odnoszącej się do wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,
  • podwyższeniu do 225 tys. zł ww. limitu w odniesieniu do samochodów elektrycznych,
  • przyjęto, że używanie samochodu również na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozwoli na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 75 wydatków eksploatacyjnych;

5) uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp. Likwidacja obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania z tytułu najmu i podnajmu w formie ryczałtu.

6) określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał (chodzi m.in. o możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia, w tym pożyczki w kosztach uzyskania przychodów w związku z wniesieniem takiego zobowiązania jako wkładu do spółki lub spółdzielni),

7) umożliwienie, pod określonymi warunkami, posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji (obecnie wyłącznie przedstawienie oryginalnego i aktualnego zaświadczenia o miejscu siedziby podatnika do celów podatkowych.

Nowe rozwiązania obowiązują od 1.1.2019 r. (część regulacji wejdzie w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia).

Dz.U. z 2018 r. poz. 2159