Świadczenia dla nauczycieli oraz pracowników uczelni publicznych

W projekcie modyfikuje się normę wynikającą z art. 70a ust. 3 i 4 ustawy z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.). Stanowią one, że w budżetach wojewodów oraz w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnia się środki z przeznaczeniem na wsparcie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Modyfikacja polega na wprowadzeniu ustawą okołobudżetową epizodycznego przepisu, który – analogicznie do 2016 r. – umożliwi elastyczne gospodarowanie środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2017 r.

W projekcie proponuje się również przepis dotyczący odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (dalej: ZFŚS). Do ustalania odpisu na ZFŚS w 2017 r. ma być stosowana kwotę bazową obowiązującą 1.1.2012 r.

Zmiana dotyczy też odpisu na ZFŚS pracowników uczelni publicznych. W 2017 r. odpis na ZFŚS będzie tworzony w wysokości nie większej niż 6,5% planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w 2013 r. przy czym wysokość odpisu przypadająca na jednego zatrudnionego nie może być mniejsza niż wysokość odpisu ustalona na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.).

Zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny

Projekt przewiduje zmiany w dysponowaniu środkami przeznaczonymi na realizację zadań wynikających ustawy z 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.; dalej: KartaDRU). W 2017 r. minister właściwy do spraw rodziny będzie mógł wykorzystać środki z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2017 r. w Załączniku Nr 2, w części 83 „Rezerwy celowe”, pozycja 15 „Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny”, przeznaczone na realizację KartaDRU przez wojewodów oraz część środków finansowych przeznaczonych na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Zmiany w zakresie pomocy społecznej

W projekcie zaproponowano przesunięcie o rok wzrostu poziomu dotacji celowej na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ustawą z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1310) wprowadzono zmiany dotyczące finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie ustalania średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W efekcie proponowanej zmiany w 2017 r. poziom dotacji celowej na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zostanie na dotychczasowym poziomie, tj. 200% (poziom z 2016 r. zwiększony w stosunku do 2015 r.). W 2018 r. wyniesie 230%, a od 2019 r. będzie wynosił 250%, zgodnie z brzmieniem art. 51c ust. 3 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

Pozostałe zmiany

W projekcie zaproponowano także szereg zmian dotyczących m.in.:

– Funduszu Odszkodowawczego,

– funduszy socjalnych służb mundurowych,

– Funduszu Pracy,

– zawieszenia dofinansowania promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych, a także

– umorzenia pożyczek udzielonych FUS