Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1709 została opublikowana ustawa z 17.9.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, która aktualnie oczekuje na wejście w życie, co nastąpi 20.10.2020 r.

W zakresie zmiany przepisów o gospodarce nieruchomościami nowelizacja przewiduje zaostrzenie zasad zwrotów nieruchomości objętych przepisami dekretu z 26.10.1945 o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.; dalej: WłUżGruntWawaD). Podstawą do odmowy zwrotu takiej nieruchomości ma być:

 • przeznaczenie lub wykorzystywanie na cele określone publiczne;
 • sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz osób trzecich;
 • zabudowa przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego dokonaną po dniu wejścia w życie WłUżGruntWawaD, której wartość przenosi znacznie wartość zajętego na ten cel gruntu;
 • odbudowę lub remont, dokonany ze środków publicznych, budynków, zniszczonych w latach 1939–1945 więcej niż w 50%;
 • brak możliwości dokonania zgodnego z prawem i ładem przestrzennym podziału nieruchomości, której części dotyczy roszczenie, zajmowanie lokalu przez lokatora;
 • przeznaczenie nieruchomości na cele nauki, oświaty i kultury;
 • położenie gruntu w ramach publicznego kompleksu wypoczynkowego lub rekreacyjnego lub terenów zieleni;
 • ustanowienie lub przeniesienie na rzecz osób trzecich praw rzeczowych na gruncie, budynku lub ich części albo oddanie nieruchomości lub jej części do odpłatnego korzystania, w szczególności na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego – bez względu na czas trwania stosunku cywilnoprawnego z osobą trzecią;
 • przeszkody powodujące, iż ustanowienie użytkowania wieczystego oraz własności budynku lub innego urządzenia powodowałyby sprzeczność z przeznaczeniem społeczno-gospodarczym tych praw;
 • niemożność pogodzenia z prawidłowym ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich;
 • przeznaczenie lub wykorzystanie nieruchomości na cele użyteczności publicznej.

Ponadto nowelizacja ma zapobiegać reprezentowaniu przez kuratorów spadku w stosunku do osób, gdzie zachodzi prawdopodobieństwo, że nie żyją. Ma temu przeciwdziałać dodany przepis w brzmieniu: wnioskodawca oraz jego ewentualni następcy prawni nie mogą być reprezentowani przez kuratora spadku lub kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu




 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności