Konsultacje przeprowadzone w związku z projektem ujawniły, iż zakres zmian jest niewystarczający dla osiągnięcia założonego celu. Dlatego też projekt senacki przewiduje nie tylko wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 90 PublTranspZbU bo to spowodowałoby tylko istotną niespójność w systemie publicznego transportu zbiorowego ale także szereg innych zmian.

Dzięki pracom komisji senackich projekt został znacznie rozszerzony. Zaproponowano wydłużenie terminów określonych w art. 78–82 oraz 85, 89 i 90 PublTranspZbU o rok. Oznacza to więc zaproponowanie dopuszczenia wykonywania działalności w zakresie regularnego przewozu osób na podstawie posiadanych uprawnień do 31.12.2017 r. Co więcej, zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w 31.12.2016 r. (wydane na podstawie przepisów dotychczasowych) miałyby zachować ważność do 31.12.2017 r.

Ważne
Przedmiotowe zmiany stanowiłyby również, żepodmioty prowadzące działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób byłyby zobowiązane do 31.12.2017 r. uwzględniać uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym i kolejowym zgodnie z dotychczasowymi przepisami. W tym samym terminie utrzymane byłyby dotychczasowe zasady finansowania ulgowych przejazdów.