Wprowadzone zmiany zwiększą pewność prawną, jeśli chodzi o wycofanie akcji z obrotu regulowanego oraz pozwolą na utrzymanie należytej ochrony interesów inwestorów mniejszościowych w związku z takimi operacjami.

Ustawa implementuje m.in. dyrektywę (2019/2177) dotyczącą zmian w funkcjonowaniu Europejskich Organów Nadzoru oraz uzupełnia dyrektywę (2015/2366) dotyczącą usług płatniczych.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Zmiana przepisów dotyczących działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych. Dotychczas podmioty te uzyskiwały zezwolenia oraz były nadzorowane przez krajowe organy nadzoru. Po zmianach, co do zasady, to ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) będzie wykonywać te zadania.
  • Zobowiązanie organu nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością.
  • Umożliwienie KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach.
  • Nałożenie na dostawców usług płatniczych obowiązku udostępniania konsumentowi, nieodpłatnie, broszury informacyjnej dotyczącej praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w Europie.
  • Uregulowanie wykonywania umów ubezpieczenia, umów reasekuracji i umów retrocesji zawartych do 31.12.2020 r. przez zakłady ubezpieczeń i zakład reasekuracji z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru, które na zasadzie jednolitej licencji prowadziły działalność na terytorium Polski, do dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów.

Nowe rozwiązania co do zasady mają wejść w życie 1.1.2022 r, za wyjątkiem niektórych przepisów (dot. m.in. Brexitu).

Źródło: Ministerstwo Finansów