8 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.

Ustawa zakłada uściślenie zapisów GospNierU oraz wzmocnienie roli wojewodów w nadzorze na działaniami starostów gospodarujących powiatowym zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Zdaniem wnioskodawcy rozwiązania zaproponowane w noweli mają na celu przyznanie wojewodom narzędzi prawnych i silnych kompetencji nadzorczych. Rozwiązania zaproponowane w projekcie wpisują się również w zgłaszane przez wojewodów postulaty dotyczące wprowadzenia instrumentów prawnych, umożliwiających wojewodom sprawne i rzetelne wykonywanie kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-548-2021/$file/9-020-548-2021.pdf)

Najistotniejszą zmianą, jaka wynika z ustawy, jest zmiana warunków na jakich następować będzie odwołanie darowizny nieruchomości. Obecne przepisy nakazują odwołanie darowizny nieruchomości w sytuacji niewykorzystania nieruchomości na cel, na który została darowana, lub wykorzystywania nieruchomości na inny cel, niż cel, na który została darowana. Na podstawie nowych przepisów organ, który wyraził zgodę na dokonanie darowizny, będzie mógł wyrazić zgodę na zmianę warunków umowy darowizny, w tym zmianę celu, na który nieruchomość została darowana.

Do innych istotnych zmian, jakie wnosi ustawa do zasad gospodarowania nieruchomościami, należy zaliczyć:

  • obowiązek podawania w okresowych planów wykorzystania z zasobu nieruchomości powierzchni użytkowej budynków lub samodzielnych lokali, wykazanej w katastrze nieruchomości; 
  • możliwość żądania przez wojewodę od starosty dowolnych informacji o nieruchomościach wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości;
  • nowelizacja określa także, jakie opłaty ma ponosić trwały zarządca nieruchomości (opłaty roczne za trwały zarząd, opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także koszty wynikające z korzystania z nieruchomości);
  • na wniosek wojewody starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej będzie zobowiązany do przekazania nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na cel wskazany we wniosku;
  • zmianę w zakresie uprawnień trwałego zarządu do wykonywania prac budowlanych;
  • poszerzenie obowiązku występowania o zgodę na zawarcie umowy użytkowania.  

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.