Ustawa o zmianie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, podpisana

Po podpisaniu ustawy został ona opublikowana 16 sierpnia 2021 r. w Dz.U. poz. 1491. Ustawa wejdzie w życie 16.09.2021 r.

Ważne

Uchwalona ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie regulacji dotyczących stwierdzania nieważności decyzji (https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,72,sierpnien-2021-r.html). 

Istotą ustawy jest zmiana zapisów w zakresie możliwości stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych. W art. 158 ustawodawca wprowadził § 3, zgodnie z którym jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło trzydzieści lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

W uzasadnieniu do podpisania ustawy przez Prezydenta stwierdzono, że ustawa dokonuje rozszerzenia dotychczasowego zakresu regulacji art. 156 KPA, dotyczącego możliwości stwierdzania nieważności decyzji, poprzez przyjęcie, że nie stwierdza się nieważności decyzji jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne, również odnośnie decyzji, które zostały wydane bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa oraz decyzji, które były niewykonalna w dniu ich wydania a ich niewykonalność ma charakter trwały a także odnośnie decyzji, których wykonanie wywołałoby czyn zagrożony karą (https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,72,sierpnien-2021-r.html).

Ponadto ustawa przewiduje, że postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem wejścia jej w życie ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem, umarza się z mocy prawa.

Ustawa zawiera także niekorzystną zasadę interpolarną, w myśl której, do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia jej w życie, ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy KPA w brzmieniu nadanym przez ustawę zmieniającą.  

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności