Po podpisaniu ustawy został ona opublikowana 16 sierpnia 2021 r. w Dz.U. poz. 1491. Ustawa wejdzie w życie 16.09.2021 r.

Ważne

Uchwalona ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie regulacji dotyczących stwierdzania nieważności decyzji (https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,72,sierpnien-2021-r.html). 

Istotą ustawy jest zmiana zapisów w zakresie możliwości stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych. W art. 158 ustawodawca wprowadził § 3, zgodnie z którym jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło trzydzieści lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

W uzasadnieniu do podpisania ustawy przez Prezydenta stwierdzono, że ustawa dokonuje rozszerzenia dotychczasowego zakresu regulacji art. 156 KPA, dotyczącego możliwości stwierdzania nieważności decyzji, poprzez przyjęcie, że nie stwierdza się nieważności decyzji jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne, również odnośnie decyzji, które zostały wydane bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa oraz decyzji, które były niewykonalna w dniu ich wydania a ich niewykonalność ma charakter trwały a także odnośnie decyzji, których wykonanie wywołałoby czyn zagrożony karą (https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,72,sierpnien-2021-r.html).

Ponadto ustawa przewiduje, że postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem wejścia jej w życie ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem, umarza się z mocy prawa.

Ustawa zawiera także niekorzystną zasadę interpolarną, w myśl której, do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia jej w życie, ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy KPA w brzmieniu nadanym przez ustawę zmieniającą.