Zestawienie poprawek wraz z krótkim uzasadnieniem zawiera poniższa tabela.

Przedmiot poprawki

Uzasadnienie

Nieostre pojęcie „projektu eksperymentalnego” użyte w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 w lit. e.

W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych należy zastąpić pojęcie „projekt eksperymentalny” pojęciem „prace rozwojowe”.

Zakres wyłączenia spod stosowania ustawy – art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. h.

W związku z tym, że to jednostka samorządu terytorialnego jako taka, a nie jej zarząd, zaciąga kredyty i jest stroną umowy kredytowej (zarząd reprezentuje jednostkę) oraz uwzględniając, iż ustawodawca nie powinien dokonywać skrótów myślowych w tworzonych przez siebie przepisach skreślono wyraz „zarząd”.

Zamieszczenie w art. 5 ust. 1 pkt 9 po średniku zdania „przyznanie takiego prawa wyłącznego ogłasza się w Dzienniku Urzędowym UE”.

Nie było jasne, czy wolą ustawodawcy jest, aby warunkiem skorzystania z przewidzianego w pkt 9 wyłączenia było wcześniejsze ogłoszenie prawa wyłącznego w Dzienniku Urzędowym UE, czy też nałożenie obowiązku publikacji takiego prawa we wskazanym publikatorze. Publikacja ma być warunkiem skorzystania z wyłączenia z reżimu ustawy „koncesyjnej” oraz w celu wyeliminowania wątpliwości co do charakteru i treści przepisu dokonano zmiany ww. regulacji.

Koncesje in-house

Kilka poprawek obejmuje zakresem ustawy koncesje in-house oraz wprowadza procedury zapewniające przejrzystość udzielania takich koncesji. Nakładają na zamawiających obowiązek wskazania czynności, przy których pracownicy koncesjonariusza i podwykonawców muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Poprawki te ograniczą również zlecanie zadań podwykonawcom przez wykonawców, którzy sami uzyskali koncesję w procedurze niekonkurencyjnej oraz wprowadzają nadzór nad udzielaniem koncesji in-house. Poza tym modyfikacja przepisu o wejściu w życie zmierza do tego, aby przepisy o koncesjach in-house weszły w życie z dniem 1.1.2017 r., tak samo jak przepisy dotyczące zamówień in-house.

Kryteria oceny ofert

W związku z brzmieniem art. 41 ust. 2 dyrektywy 2014/23/UE (koncesyjnej) uznano, że należy w ustawie wskazać, że kryteriami oceny ofert w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji mogą być w szczególności: aspekty środowiskowe, społeczne lub innowacyjne przedmiotu koncesji.