Ustawa wchodzi zasadniczo w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc 14.12.2016 r. Tylko kilka przepisów związanych z koncesjami in-house, zaczyna obowiązywać od 1.1.2017 r. W KoncesBudU znajdują się bowiem rozwiązania analogiczne do tych, które przewidziano w ZamPublU, w następstwie ZmZamPublU16. Zakresem KoncesBudU objęto koncesje in-house oraz wprowadzono procedury zapewniające przejrzystość udzielania takich koncesji, uregulowano zlecanie zadań podwykonawcom przez wykonawców, którzy sami uzyskali koncesję w procedurze niekonkurencyjnej oraz wprowadzono nadzór nad udzielaniem koncesji in-house.

Stosowanie KoncesBudU powinien ułatwić podobny układ jej przepisów do przepisów ZamPublU, przejawiający się między innymi w uregulowaniu wyłączeń spod stosowania ustawy, reguł szacowania wartości umowy koncesji i umów mieszanych, zasad zawierania umów koncesji (np. kwestie odpowiedzialności za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji, komunikacji), ogłoszeń, kwalifikacji wykonawców i wyboru najkorzystniejszej oferty, umów i środków ochrony prawnej.

Na szczególną uwagę zasługują kwestie dotyczące środków ochrony prawnej. Zostały uregulowane odmiennie niż dotychczas. Zrezygnowano bowiem z tzw. „modelu administracyjnego” rozpoznawania odwołań w sprawach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań mają obecnie odpowiednio zastosowanie przepisy działu VI rozdziału 2 ZamPublU (z wyjątkiem art. 180 ust. 2 ZamPublU), jeżeli przepisy ustawy o umowie koncesji nie stanowią inaczej. Także wpis od odwołania uiszcza się w wysokości należnej od odwołania dotyczącego zamówienia publicznego, którego wartość jest:

1) mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU – jeżeli wartość koncesji jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 KoncesBudU;

2) równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU – jeżeli wartość koncesji jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 KoncesBudU.

Na wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Jednocześnie wpisano, że do postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi stosuje się przepisy działu VI rozdziału 3 ZamPublU.

W KoncesBudU znajdują się ponadto przepisy zmieniające inne ustawy, w tym ZamPublU i ZmZamPublU16. Mają one przede wszystkim na celu zapewnienie „kompatybilności” ustawy o umowie koncesji z ZamPublU. Niemniej jednak dokonuje się też zmian eliminujących niedociągnięcia legislacyjne i tym samym eliminujących pojawiające się wątpliwości interpretacyjne.