Ustawa ma na celu zapewnienie przejrzystych i konkurencyjnych zasad wyboru koncesjonariuszy, z jednoczesnym zapewnieniem elastyczności postępowania. Stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 1 ze zm.), której termin wdrożenia upłynął 18.4.2016 r. Wiąże się z nią duże nadzieje na rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, ponieważ większość projektów partnerstwa publiczno-prywatnego to projekty koncesyjne.

W ustawie posłużono się pojęciem umów koncesji, a nie koncesji. Zmiana terminologii ma pozwolić na jednoznacznie odróżnienie koncesji będących pozwoleniami administracyjnymi od swoistych umów cywilnoprawnych, które są przedmiotem procedowanej ustawy. Na podstawie umowy koncesji zamawiający powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem.

Podkreślić należy, że ustawa zmienia w stosunku do ustawy o koncesjach z 2009 r. system środków ochrony prawnej w obszarze koncesji. W miejsce obowiązującej drogi sądowo-administracyjnej proponuje się przyjęcie, przewidzianego w ZamPublU, systemu środków ochrony prawnej, tj. odwołania od czynności zamawiającego do KIO oraz skargi do sądu okręgowego. Na mocy art. 52 ust. 2 ZamPublU do wnoszenia i rozpoznawania odwołań mają mieć zastosowanie odpowiednio przepisy działu VI rozdziału 2 ZamPublU, z wyjątkiem art. 180 ust. 2 ZamPublU, jeżeli przepisy ustawy koncesyjnej nie będą stanowić inaczej. Natomiast do postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi ma się stosować przepisy działu VI rozdziału 3 ZamPublU. Z uwagi na merytoryczne podobieństwo zwykłych zamówień publicznych i koncesji, taki system odwoławczy uznano za bardziej zasadny od obowiązującej dotychczas kontroli sądowo-administracyjnej.

Niezależnie od powyższego oraz zakresu „merytorycznego” ustawy, na uwagę zasługuje fakt, że w art. 59 ustawy o zmianie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje się dodatkowo kolejne zmiany w ZamPublU, co przedstawia poniższa tabela.

Przepis ZamPublU

Czego dotyczy przepis ZamPublU

Na czym polega zmiana?

art. 3 w ust. 1 pkt 7

Zakres podmiotowy

Uchyla się pkt 7. Oznacza to, że z zakresu podmiotowego ZamPublU usuwa się podmioty, z którymi zawarto koncesję na roboty budowlane

art. 4 pkt 12

Wyłączenie spod obowiązku stosowania ZamPublU

Przepisy ZamPublU nie będą miały zastosowania do umów koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, chyba że ustawa będzie stanowić inaczej

art. 11 ust. 7

Sposób przygotowania ogłoszeń unijnych

Zmiana polega na wskazaniu, że zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami

standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11.11.2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz.Urz. UE L 296 z 12.11.2015 r., s. 1), jeżeli wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub większa

art. 25a ust. 3 (we wprowadzeniu do wyliczenia) oraz art. 36b ust. 2

Zakres powoływania się na zasoby podmiotów trzecich

Skreśla się wyrazy „lub kryteriów selekcji”

art. 48 ust. 2 pkt 8a

Treść ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu ograniczonego

Uchyla się pkt 8a. Oznacza to, że rezygnuje się z wymogu zamieszczania w ogłoszeniu o zamówieniu opisu obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

art. 131

Reguły udzielania zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Uchyla się jedyny przepis, który pozostał w dziale III w rozdziale 4 ZamPublU