W dniu 20.11.2017 r. do konsultacji społecznych przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (numer projektu UD310).

Projekt zmiany ustawy zakłada m.in. objęcie nowych substancji psychoaktywnych kontrolą analogiczną jak środki odurzające i substancje psychotropowe oraz obowiązek zgłaszania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badanie pośmiertne organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

W projekcie przewidziano również zakaz reklamy i promocji substancji psychotropowych, środków odurzających, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Proponowane przepisy dotyczą również możliwości prowadzenia przez Głównego Inspektora Sanitarnego rejestru domen internetowych służących do oferowania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych. Rejestr ma być jawny oraz prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badanie pośmiertne będą miały obowiązek zgłaszania elektronicznie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na siedzibę tego podmiotu wystąpienia zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenia wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

Ważne
Zgłoszenie właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu powinno być dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od chwili powzięcia podejrzenia zatrucia lub zgonu z powodu zatrucia.

Proponowane przepisy wprowadzają konieczność uzyskania przez przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzenia do obrotu nowej substancji psychoaktywnej, w tym w postaci mieszaniny lub w wyrobie na tę substancję, zezwolenia od inspektora ds. substancji chemicznych. Zezwolenie ma być wydawane na okres 3 lat.

Projekt ustawy określa również karalność czynów dotyczących m.in. wprowadzenia do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej albo uczestniczenia w takim obrocie.