Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej już obowiązuje

Organy KAS

Zgodnie z przepisami KASU organami KAS są:

- Szef KAS, który jest nowym organem w administracji skarbowej;

- KAS, która powstała z przekształcenia dotychczasowej Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, którą kieruje dyrektor; będzie on wydawał tzw. wiążące interpretacje podatkowe;

- dyrektorzy izb administracji Skarbowej, które powstały z przekształcenia izb skarbowych, a następnie połączenia z izbami celnymi i urzędami kontroli skarbowej;

- naczelnicy urzędów skarbowych, które kontynuują działalność dotychczasowych urzędów skarbowych oraz przejmą niektóre zadania dotychczasowych urzędów celnych;

- naczelnicy urzędów celno-skarbowych, którzy stanowią nowy organ, lecz właściwie przejmą kompetencje dotychczasowej Służby Celnej i organów kontroli skarbowej.

Wraz z wejściem w życie KASU w Ministerstwie Finansów zostały utworzone nowe departamenty, które mają zapewnić realizację głównych zadań KAS - Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów oraz Departament Poboru Podatków.

Kontrola celno-skarbowa

Kontrola celno-skarbowa stanowi, przynajmniej formalnie, nowy rodzaj kontroli, której podlegać będą wszystkie podmioty obowiązane do przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Kontrola będzie przeprowadzana przez naczelników urzędów celno-skarbowych. Nowością w stosunku do dotychczasowych rozwiązań jest objęcie właściwością miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego terytorium całego kraju.

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej będzie następowało z urzędu, na podstawie upoważnienia do jej przeprowadzenia, a dniem wszczęcia będzie data doręczenia kontrolowanemu tego upoważnienia. Przepisy KASU nie przewidują obowiązku zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli. Zasady jej przeprowadzania są zbliżone do dotychczasowej kontroli skarbowej.

Służba Celno-Skarbowa

W ramach KAS została wyodrębniona Służba Celno-Skarbowa, powstała z przekształcenia Służby Celnej i kontynuująca jej zadania, stanowiąca jednolitą i umundurowaną formację, złożoną z funkcjonariuszy.

Przepisy KASU regulują uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Przepisy te w znacznym zakresie stanowią powtórzenie dotychczasowych regulacji zawartych w ustawie o Służbie Celnej.

Przepisy KASU

Oprócz KASU z 1.3.2017 r. weszła w życie ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948; dalej: PWKASU), która zawiera przepisy przejściowe i dostosowujące, regulujące zasady likwidacji niektórych dotychczasowych organów, utworzenia nowych organów i przekształcenia dotychczasowych organów w nowe organy.

Przepisy tej ustawy określają także uprawnienia dotychczasowych pracowników i funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy staną się pracownikami i funkcjonariuszami nowych organów KAS. Pracownicy oraz funkcjonariusze celni powinni otrzymać od przełożonych, w terminie do 31.5.2017 r., pisemną propozycję określającą nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, uwzględniającą posiadane kwalifikacje, przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania. W przypadku gdy osoby te nie otrzymają pisemnej propozycji pracy lub służby w terminie do 31.5.2017 r., a także w przypadku gdy pracownik lub funkcjonariusz odmówił przyjęcia tej propozycji, stosunki pracy albo służby wygasają najpóźniej z 31.8.2017 r.

Przepisy PWKASU określają także sposób kontynuowania albo zakończenia postępowań będących w toku, niezakończonych do dnia 1.3.2017 r. PWKASU wprowadza także liczne zmiany w ponad 150 ustawach, z których szczególnie istotne są te dotyczące Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku VAT i ustawy o podatku akcyzowym.

Nowelizacja przed wejściem w życie

Obie ustawy, tj. KASU oraz PWKASU, zostały znowelizowane jeszcze przed dniem wejścia w życie przez ustawę z 24.2.2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 379), która weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. 27.2.2017 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności