Ustawa o jawności życia publicznego – projekt

Pierwsza wersja projektu ustawy ukazała się 24.10.2017 r. W dniu 6 listopada odbyły się konsultacje społeczne w siedzibie KPRM. Dnia 13 listopada ukazała się druga wersja projektu ustawy. Niedługo po tym odbyły się drugie konsultacje społeczne w dniu 27.11.2017 r. W dniu 12 grudnia 2017 r. ukazała się trzecia wersja ustawy o jawności życia publicznego.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1.3.2018 r. W wyniku jej uchwalenia stracić moc mają trzy ustawy dotychczas obowiązujące, regulujące materię nowej ustawy:

1) ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 1393, ze zm.);

2) ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764);

3) ustawa z 7.7.2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, ze zm.).

W zakresie nowej regulacji w obszarze dostępu do informacji publicznej, ustawa o jawności życia publicznego wprowadza następujące zmiany:

1. Zostanie uregulowane pojęcie informacji przetworzonej.

2. Uregulowana zostanie procedura ustalania, czy w konkretnej sprawie mamy do czynienia z istotnością dla interesu publicznego by dokonywać przetworzenia.

3. Zdefiniowano kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną dla potrzeb prawa do informacji, poprzez odesłanie do definicji osoby pełniącej funkcję publiczną w art. 115 § 19 KK.

4. Spółdzielnie mieszkaniowe stają się podmiotami wpisanymi do katalogu zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

5. Sprecyzowano na kim spoczywa obowiązek udostępniania informacji publicznej.

6. Ekspertyzy i opinii finansowane ze środków publicznych stają się automatycznie informacjami publicznymi.

7. Uporządkowano kwestię podstawy odmowy do informacji w sytuacji tajemnicy przedsiębiorców. Podstawą będzie tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a nie jak dotychczas budzące wątpliwości pojęcie tajemnicy przedsiębiorcy.

8. Przeformułowano procedurę dotychczas regulowaną w art. 14 ustawy o dostępie do Informacji publicznej, wedle której brak technicznej możliwości zadośćuczynienia wnioskodawcy co do formy lub sposobu realizacji prawa do informacji kończyło się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania (bardzo rzadko stosowana procedura). Wedle nowej regulacji, postępowanie w takiej sytuacji ma się kończyć pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

9. Skrócony maksymalny termin na załatwienie sprawy do 30 dni. Jako pierwszy podstawowy termin pozostaje 14 dni.

Pozostałe zmiany są przedmiotem dalszych konsultacji międzyresortowych. Bieżąca obserwacja prowadzonych w tym zakresie działań legislacyjnych pozwoli na ustalenie jak jest ostateczny kształt nowej regulacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności