Cel nowej ustawy

W założeniu cel DziałAntyterrU ma zostać osiągnięty przez lepszą koor­dynację działań służb i doprecyzowanie zasad współpracy między nimi, a także zapewnienie skutecznych działań w przypadku podejrzenia przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz odpowiedniego reagowania na nie.

Ponadto nowe procedury oraz obowiązki informacyjne i rejestracyjne przyspieszą proces decyzyjny w przypadku zamachu terrorystycznego.

Zgodnie z DziałAntyterrU za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym będzie odpowiedzialny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji będzie odpowiadał m.in. za przygotowanie do przejmowania kontroli nad takimi zdarzeniami oraz za reagowanie w przypadku ich wystąpienia. Szef ABW będzie głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej – będzie prowadził wykaz osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, ma także oceniać bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz prowadzić centralny rejestr ataków hakerskich. Aby skutecznie uniemożliwić finansowanie terroryzmu, szef ABW uzyska dostęp do informacji i danych objętych tajemnicą bankową.

Czterostopniowy system alarmowy

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych wprowadza także powszechnie obowiązujący i dostosowany do wymogów NATO czterostopniowy system stopni alarmowych na wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz w cyberprzestrzeni. Jeśli zostanie wprowadzony jeden z dwóch najwyższych stopni zagrożenia terrorystycznego (III lub IV), to będzie można wprowadzić zakaz odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym stopniem alarmowym. W przypadku wprowadzenia III lub IV stopnia alarmowego – jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające – będzie można szybciej niż obecnie uzyskać wsparcie Sił Zbrojnych RP.