• Autorzy w wyczerpujący sposób, przedstawiają interpretację przepisów ustawy, prezentują poglądy doktryny i orzecznictwo.
  • Komentarz omawia najważniejsze zagadnienia z zakresu dostępu do informacji publicznej, m.in. dotyczące: definicji informacji publicznej, prawa do udostępniania informacji, podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji, rodzajów informacji publicznej, sposobu udostępniania informacji w BIP.
  • Komentarz adresowany jest do osób zobowiązanych do udzielania informacji publicznej, a także do każdego obywatela, który taką informację chce uzyskać.

Fragment z książki:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz 2018, wyd. 3

Art. 8 [Biuletyn Informacji Publicznej; obowiązki podmiotów udostępniających informacje; wyłączenie jawności informacji]

KOMENTOWANY PRZEPIS

1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej – w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej ,,Biuletynem Informacji Publicznej”.
2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.
3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.
4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
6. Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:
1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację;
2) podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji;
3) dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej;
4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia;
5) zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

1. Uwagi ogólne. Przepis art. 8 DostInfPubU określa ogólne zasady udostępniania informacji w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej. Publikator ten tworzony jest w formie elektronicznej i udostępniany pod adresami witryn internetowych poszczególnych podmiotów. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie powszechnego dostępu do bieżących informacji publicznych. Jego podstawową zaletą z punktu widzenia zainteresowanych podmiotów jest szybki, łatwy, bezpłatny oraz bezwnioskowy dostęp do informacji. Obligatoryjny i podstawowy charakter tej formy dostępu do informacji pozwala na zminimalizowanie kosztów administracyjnych działania organów publicznych (pracowniczych, biurowych i innych). Efektywności tej formy dostępu sprzyja wprowadzenie ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Multiplikowanie struktury witryn pozwala, z upływem czasu, na intuicyjne odnajdywanie pożądanych informacji, co minimalizuje prawdopodobieństwo składania wniosków w zakresie informacji de facto już udostępnionych.

2. Krąg podmiotów zobligowanych do prowadzenia BIP. Omawiany przepis określa krąg podmiotów zobligowanych do prowadzenia BIP oraz wskazuje minimalny zakres przedmiotowy niezbędnych do umieszczenia informacji. Zgodnie z art. 8 ust. 3 i 4 DostInfPubU, organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, organizacje związkowe i pracodawców oraz partie polityczne obligatoryjnie umieszczają w BIP informacje o polityce wewnętrznej i zagranicznej, o organach władzy publicznej oraz zasadach ich funkcjonowania, o treści i postaci dokumentów urzędowych dotyczących przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających, o treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych, jak również o majątku publicznym. Fakultatywnie podmioty te mogą udostępniać w BIP inne informacje publiczne będące w ich posiadaniu. Określenie rodzaju, zakresu i stopnia szczegółowości tych informacji zależy wyłącznie od woli organu. Niemniej jednak racjonalne wykorzystanie tej możliwości, oparte zwłaszcza na danych statystycznych wskazujących liczbę i rodzaj podejmowanych czynności, pozwala na znaczne ograniczenie liczby informacji udzielanych w trybie wnioskowym.

Ograniczenie obowiązku udostępniania danych publicznych w BIP wyłącznie do organów władzy publicznej, organów samorządów gospodarczych i zawodowych, organizacji związkowych i pracodawców oraz partii politycznych oznacza, że wszystkie pozostałe podmioty mogą realizować prawo dostępu w dowolnie wybranej przez siebie formie. Warto w tym miejscu wskazać, że obowiązek informacyjny określony w art. 8 ust. 3 DostInfPubU znajduje zastosowanie w węższym zakresie w stosunku do partii politycznych oraz związków zawodowych i ich organizacji. Powyższe spowodowane jest wyłączeniem w stosunku do nich obowiązku udostępniania informacji określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 DostInfPubU. Jak zostało to uprzednio podkreślone, rozwiązanie takie, w świetle obowiązków określonych w ustawach normujących zasady i tryb działania tych podmiotów, nie budzi większych wątpliwości (zob. kom. do art. 6 DostInfPubU). Powszechna dostępność statutów oraz aktów wewnętrznych tych podmiotów, jawność struktur organizacyjnych oraz rosnąca przejrzystość działania powoduje w praktyce, że wyłączony w ustawie DostInfPubU zakres udostępnianych informacji jest powszechnie znany wszystkim zainteresowanym podmiotom. Mając to na względzie, trudno zgodzić się z występującym w literaturze poglądem, jakoby przyjęty w art. 8 ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 DostInfPubU zakres podmiotowy można było uznać za istotną lukę prawną (por. S. Szuster, w: M. Kłaczyński, S. Szuster, Komentarz do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, kom. do art. 8).

Zobacz także:

Więcej w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne >>