Ustawa antyterrorystyczna – szczególne rozwiązania w zakresie postępowania administracyjnego

Postępowania administracyjne, które będą prowadzone przez starostów, będą dotyczyć realizacji obowiązku zapewnienia telekomunikacji, który ciąży na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym. Obowiązek ten został określony w art. 179 ust. 2 ustawy z 16.7.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672) i dotyczy wykonywania zadań i obowiązków w zakresie przygotowania i utrzymywania wskazanych elementów sieci telekomunikacyjnych dla zapewnienia telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, realizowanych na zasadach określonych w planach, decyzjach lub umowach zawartych między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a uprawnionymi podmiotami.

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych w związku z wydarzeniami, w szczególności imprezami masowymi lub zgromadzeniami, podczas których może wystąpić zdarzenie o charakterze terrorystycznym, albo zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanowi, że operator telekomunikacyjny jestuprawniony, a na żądanie ministra właściwego ds. informatyzacji lub organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i porządek publiczny obowiązany, do instalowania, na okres nie dłuższy niż 30 dni, także na obiektach budowlanych niezwiązanych trwale z gruntem, tymczasowych instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, w szczególności stacji bazowych ruchomej sieci telekomunikacyjnej .

Na rzecz tego operatora telekomunikacyjnego może zostać ustanowiona służebność na nieruchomości, na której montowana jest tymczasowa instalacja. W przypadku braku zgody właściciela nieruchomości do zawarcia umowy o ustanowienie służebności, operatorowi telekomunikacyjnemu przysługują odpowiednie środki prawne. Dopiero od tego momentu może dojść do wszczęcia nietypowego postępowania administracyjnego. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami, w takiej sytuacji operator telekomunikacyjny składa wniosek do właściwego miejscowo starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu)o ustanowienie służebności. Starosta, w drodze decyzji administracyjnej,zobowiązuje do ustanowienia służebności na okres trwania instalacji, Starosta wydaje decyzję nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, a służebność wygasa najpóźniej z upływem okresu, w jakim powinna istnieć instalacja. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, którym w tym przypadku jest wojewoda.

Z brzmienia przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych wynika jednoznacznie, że decyzja nie posiada waloru uznaniowości – starosta jest zobowiązany wydać decyzję administracyjną o ustanowieniu służebności w przypadku wystąpienia okoliczności opisanej w przepisie art. 13 ustawy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności