W Dz.Urz. M.P. z 2021 r. pod poz. 23 opublikowano uchwałę nr 196 Rady Ministrów z 28.12.2020 r. w sprawie ustanowienia „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”.

Dokument zatytułowany „Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020” (dalej: Polityk AI) stanowi załącznik do uchwały.

Wykonawcą Polityki AI jest minister właściwy do spraw informatyzacji, czyli obecnie Minister Cyfryzacji. Minister przedstawia Radzie Ministrów, w terminie do 1 września danego roku, informację o realizacji działań w ramach Polityki AI za rok poprzedni. Pierwszą informację o realizacji działań w ramach Polityki AI minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawi Radzie Ministrów do 1.9.2021 r.