Ustalono datę wyborów do parlamentu

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1506 opublikowano postanowienie Prezydenta RP z 6.8.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezydent RP zarządził wybory do Sejmu RP i do Senatu RP na niedzielę 13 października 2019 r.

Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 13 października 2019 r.

Termin wykonania

czynności wyborczych

Czynności wyborcze

do 24 sierpnia 2019 r.

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

 • przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego
 • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do 26 sierpnia 2019 r.

powołanie okręgowych komisji wyborczych

do 3 września 2019 r. do godz. 24.00

zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

do 8 września 2019 r.

utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do 13 września 2019 r.

 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do 22 września 2019 r.

 • powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 22 września 2019 r.

do 29 września 2019 r.

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości,

w której odbywają służbę

do 28 września 2019 r.

zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od 28 września 2019 r.

do 11 października 2019 r. do godz. 24.00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 3 października 2019 r.

podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów

do 4 października 2019 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 8 października 2019 r.

 • składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
 • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 KodeksWyb, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

do 10 października 2019 r.

 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

11 października 2019 r. o godz. 24.00

zakończenie kampanii wyborczej

13 października 2019 r.

godz. 7.00–21.00

głosowanie

Warto dodać, że jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w KodeksWyb przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli KodeksWyb nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów (art. 9 § 2 i 3 KodeksWyb).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności