Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2018/2019

Opis sytuacji: Dnia 29.10.2018 r. pani A złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko. Wyrokiem sądu rejonowego z 6.2.2019 r. (natychmiast wykonalny) zasądzono na rzecz dziecka alimenty począwszy od 26.10.2018 r. Z uwagi na fakt, iż ojciec dziecka przebywa za granicą wniosek wraz z dokumentacją został przekazany do ŚUW w celu ustalenia, czy w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Decyzją ŚUW z 26.2.2020 r. odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1.11.2018 r. do 31.1.2019 r. ze względu na to, że alimenty na dziecko zostały zasądzone wyrokiem z 6.2.2019 r.

W sytuacji opisanej w pytaniu należy przyznać świadczenie wychowawcze na październik 2018 r.


Na zasadzie określonej przepisem art. 6 pkt 1 ustawy z 26.4.2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924), zgodnie z którym w sprawach o świadczenie wychowawcze za okres do 30.6.2019 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 – tzn. ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm; dalej: PomWychDzU) w dotychczasowym brzmieniu, z wyłączeniem art. 20 ust. 3 i 4 tej ustawy, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 PomWychDzU – w brzmieniu obowiązującym do 30.6.2019 r. – świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługiwało, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
W odniesieniu zatem do stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu, na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 PomWychDzU – w brzmieniu obowiązującym do 30.6.2019 r., zgodnie z którym prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, w związku z art. 21 ust. 1 i 16 ust. 6 PomWychDzU – w brzmieniu obowiązującym do 30.6.2019 r. – należy przyznać świadczenie wychowawcze na październik 2018 r.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności