W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1611 opublikowano rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z 31.8.2021 r. w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. 

Z rozporządzenia wynika, że opłatę za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (dalej: PURDE), oraz publicznej usługi hybrydowej (dalej: PUH), ustala się corocznie na okres od 5 października danego roku do 4 października roku następnego. 

Opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu:

  1. PURDE stanowi nie więcej niż 45% opłaty za najtańszą przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, określonej w cenniku usług powszechnych w rozumieniu Prawa pocztowego;
  2. PUH stanowi nie więcej niż 71% tej opłaty, określonej w cenniku usług powszechnych w rozumieniu Prawa pocztowego

– obowiązującym na dzień zatwierdzenia cennika usługi PURDE i PUH; obydwie opłaty powiększa się o VAT. 

Opłaty te podlegają jednak modyfikacji. Zgodnie z § 4 rozporządzenia w przypadku nadawania przez podmiot publiczny zintegrowany z systemem operatora wyznaczonego korespondencji do podmiotów niepublicznych w ramach PURDE w danym roku w liczbie:

  1. od 3 000 000 do 10 000 000 sztuk korespondencji – opłatę pomniejsza się o 10%;
  2. powyżej 10 000 000 sztuk korespondencji – opłatę pomniejsza się o 15%. 

Natomiast w przypadku nadawania przez podmiot publiczny zintegrowany z systemem operatora wyznaczonego przesyłki w ramach PUH w danym roku w liczbie:

  1. od 3 000 000 do 10 000 000 sztuk przesyłek – opłatę pomniejsza się o 5%;
  2. powyżej 10 000 000 sztuk przesyłek – opłatę pomniejsza się o 7%.
Ważne

Taki sposób naliczania (obniżania) opłat dotyczy nadań zrealizowanych w ciągu roku rozumianego jako kolejne 12 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym podmiot publiczny rozpoczął realizację usługi. Opłaty naliczane w ten sposób są liczone odrębnie dla PURDE i PUH, jako procent od ustalonych opłat.