W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 892 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7.5.2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Jak wynika z art. 60 ust. 1 ustawy z 11.1.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.; dalej: ElektromobPalAltU), minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do 31.3.2021 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania, zlokalizowanych w gminach wynosi:

  • 1000 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 1.000.000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 600.000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych;
  • 210 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 300.000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 200.000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 500 pojazdów samochodowych;
  • 100 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 150.000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 95.000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych;
  • 60 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 100.000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60.000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.

Budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, usytuowane w tych gminach oraz związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe, projektuje się i buduje, zapewniając moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW (art. 12 ust. 1 ElekromobPalAltU).

Z nowego rozporządzenia wynika, że minimalna moc przyłączeniowa dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkiem:

  • użyteczności publicznej usytuowanym w wymienionej wyżej gminie stanowi iloczyn 20% liczby,
  • mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym w wymienionej wyżej gminie stanowi iloczyn 50% liczby

– wszystkich stanowisk postojowych związanych z tym budynkiem i wartości mocy 3,7 kW, jednak nie mniej niż 3,7 kW, chyba że z tym budynkiem nie są związane żadne stanowiska postojowe.