Usługi szkoleniowe świadczone przez placówkę oświatową a zwolnienie przedmiotowe z VAT

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 20.2.2018 r., 0112-KDIL2-1.4012.622.2017.2.AS).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; dalej: VATU), zwolniono od podatku usługi świadczone przez:

1) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.; dalej: PrOśw), w zakresie kształcenia i wychowania,

2) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zwolnienie to nie ma zastosowania (art. 46 ust. 17 VATU) do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli (art. 46 ust. 17 VATU):

1) nie są one niezbędne do wykonania korzystającej z tego zwolnienia usługi podstawowej lub

2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienie stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a VATU).

Jak wynika z art. 2 pkt 2 PrOśw, system oświaty obejmuje szkoły:

1) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego;

2) ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa;

3) artystyczne.

System oświaty obejmuje też placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (art. 2 pkt 4 PrOśw). Natomiast kształcenie ustawiczne to kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny (art. 4 pkt 30 PrOśw).

Zasadniczo kształcenie ustawiczne organizują i prowadzą publiczne i niepubliczne szkoły dla dorosłych, a także placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (art. 117 PrOśw).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą prowadzić:

1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;

2) niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;

3) wymienione wyżej publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki;

4) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;

5) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 PrOśw (czyli na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej).

W tym przypadku Dyrektor KIS rozpatrywał sprawę ośrodka posiadającego status placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego. Zgodnie ze statutem, ośrodek prowadzi szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego oraz szkolenia doskonalące. W związku z tym, zdaniem organu interpretacyjnego można zastosować przedmiotowe zwolnienie od VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 VATU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności