W interpretacji ogólnej z 2.1.2020 r., PT6.8101.5.2019, Minister Finansów wypowiedział się w sprawie zastosowania właściwej stawki VAT w odniesieniu do szeroko rozumianych usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów, określanych również jako cash processing lub cash handling (Dz.Urz. MF z 2020 r. poz. 1).

Usługi obsługi wartości pieniężnych, w tym usługi obsługi bankomatów (cash processing, cash handling), obejmują wszystkie lub tylko niektóre z niżej wymienionych świadczeń: transport, konwojowanie wartości pieniężnych, konfekcjonowanie gotówki (sortowanie, przeliczanie, paczkowanie, foliowanie itp.), weryfikowanie autentyczności gotówki, inkaso wpłat zamkniętych, czynności związane z obróbką gotówki po odebraniu, np. przechowywanie gotówki, przygotowywanie zasiłków gotówkowych oraz odprowadzanie nadmiarów gotówkowych, przeprowadzanie niezbędnych rozliczeń finansowych związanych z realizacją usługi, opracowywanie gotówki na zasilenie bankomatów, liczenie wartości pieniężnych, monitorowanie stanu gotówki w bankomatach i wpłatomatach, czynności serwisowe urządzeń ATM i CD, zapewnienie ciągłości działania urządzeń płatniczych (bankomatów i wpłatomatów), testy specjalistycznych urządzeń wspomagających obsługę gotówki, obsługa zatrzymanych kart płatniczych, inne czynności związane z obsługą wartości pieniężnych.

W ocenie Ministra Finansów, usługi w zakresie obsługi wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów (cash processing, cash handling), podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT, tj. 23%. W odniesieniu do tych usług brak jest podstaw prawnych do zastosowania zwolnienia od podatku, w szczególności zwolnienia od podatku nie stanowi art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU). Transakcje zwolnione z VAT na mocy tych przepisów należą, ze względu na ich charakter, do transakcji finansowych, pomimo że niekoniecznie muszą one być dokonywane przez banki lub instytucje finansowe.

Fakt, że usługi w zakresie obsługi wartości pieniężnych są świadczone w odniesieniu do walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, nie oznacza, że są one zwolnione od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7 VATU. Usługi te nie są bowiem uznawane za transakcje o charakterze finansowym dotyczące pieniądza. Zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 VATU transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, powinny być rozumiane jako transakcje finansowe, podobne do tych realizowanych przez instytucje finansowe lub banki. Warunki te nie są spełnione w przypadku usług w zakresie obsługi wartości pieniężnych. Świadczenia składające się na usługi obsługi wartości pieniężnych stanowią usługi fizyczne/techniczne związane z pieniądzem, na które składają się np. jego transport, sortowanie, przeliczanie. W takich przypadkach pieniądz (wartości pieniężne) występuje w charakterze towaru, a usługi z nim związane nie mają charakteru usług finansowych i nie różnią się zasadniczo od analogicznych usług wykonywanych na innych towarach.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 VATU zwolnieniu od podatku podlegają usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Usługi w zakresie obsługi wartości pieniężnych nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 VATU, gdyż nie spełniają warunków do uznania ich za transakcje tworzące odrębną całość, ocenianą w sposób ogólny, których skutkiem jest pełnienie szczególnych i istotnych funkcji przelewu lub płatności. W tym kontekście należy je uznać za zwykłe świadczenie rzeczowe lub techniczne, niepełniące szczególnych i istotnych funkcji transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych.