Celem zmian jest ograniczenie kosztów, uwolnienie pracodawców od utrzymywania dokumentacji papierowej oraz uwolnienie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych. Zmiany będą miały zastosowanie do rozliczeń dochodów już za rok 2016.

Ułatwienia dla określonej grupy podatników

Proponowane zmiany dotyczą podatników, którzy uzyskują dochody wyłącznie od płatników określonych w art. 31, art. 33, art. 34, art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 lub art. 41 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm., dalej PDOFizU).

Są to osoby fizyczne, uzyskujące dochody wyłącznie od płatników lub organów rentowych i chcące skorzystać z odliczeń z tytułu poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne lub/i ulgi na dzieci lub też chcące skorzystać z możliwości przekazania 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Możliwością rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych objęci zostaną podatnicy rozliczający się:

  • indywidualnie,
  • wspólnie z małżonkiem,
  • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Wnioski i oświadczenia

Podatnik, który będzie chciał skorzystać z możliwości wypełnienia zeznania PIT przez urząd skarbowy, będzie musiał wypełnić wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego, w terminie, od 1 stycznia do 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku podatników uzyskujących dochody wyłącznie od organów rentowych i niekorzystających z żadnych odliczeń, a chcących przekazać 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, proponuje się wprowadzenie możliwości złożenia oświadczenia, w którym podatnik zawnioskuje o przekazanie wybranej organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania, mając na celu umożliwienie identyfikacji podatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowane jest oświadczenie, oraz poprawne przekazanie 1% podatku.

Oświadczenie będzie można złożyć od 1 stycznia do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w formie dokumentu papierowego lub za pomocą systemu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób składania wniosków

Wniosek może być składany wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, portalu podatkowego lub za pośrednictwem banków. Będzie wymagał podpisu: podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni, w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem banków, przy użyciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez bank do weryfikacji posiadacza rachunku.

Szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku, określony zostanie odrębnym rozporządzeniem, mając na uwadze konieczność prawidłowej identyfikacji podatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek, oraz poprawne rozliczenie podatku.

Dla dochodów uzyskanych w 2016 r. wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy, trzeba będzie złożyć w okresie od 15.3.2017 r. do 15.4.2017 r. Emeryci i renciści będą mogli złożyć oświadczenie do 30.4.2017 r.

Uchylony zostanie art. 37 PDOFizU, na podstawie którego płatnicy rozliczali podatek za swoich pracowników oraz przestanie obowiązywać formularz PIT-12.

Podatnicy będą mogli nadal rozliczyć się z urzędem skarbowym samodzielnie, składając zeznanie podatkowe w formie papierowej lub elektronicznej.

Nowelizacja ustawy ma wejść w życie z dniem 15.3.2017 r.