Urząd KNF przygotował projekt kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej zasad lokowania przez zakłady ubezpieczeń środków finansowych ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK)

Regulacja ta ma na celu trwałe zwiększenie poziomu ochrony klientów zakładów ubezpieczeń – osób fizycznych, zawierających umowy ubezpieczenia z UFK, do poziomu występującego już na rynku funduszy inwestycyjnych otwartych. Projekt proponowanej kompleksowej regulacji prawnej jest zgodny z art. 133 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. Wypłacalność II, który wskazuje, że państwo członkowskie UE może wprowadzić określone wymogi regulacyjne ograniczające rodzaje aktywów lub wartości odniesienia z jakimi mogą być związane świadczenia wynikające z polisy, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający będący osobą fizyczną, pod warunkiem, że wymogi te nie są bardziej restrykcyjne niż te przewidziane dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities - UCITS).

Proponowane regulacje prawne mają ograniczyć poziom ryzyka inwestycyjnego, jakim mogą być obarczani ww. klienci zakładów ubezpieczeń, poprzez wprowadzenie ograniczeń i wymogów dotyczących działalności lokacyjnej ze środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, analogicznych do tych które od lat są stosowane na rynku funduszy inwestycyjnych otwartych. Przyjęcie proponowanych rozwiązań zapobiegnie praktykom zakładów ubezpieczeń w zakresie zarządzania aktywami UFK, które mogą powodować występowanie zjawiska arbitrażu regulacyjnego oraz tzw. „przepakowywanie” złożonych i ryzykownych produktów i instrumentów rynku kapitałowego, niedostępnych klientom nieprofesjonalnym, w produkty ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym, dystrybuowane i sprzedawane przez zakłady ubezpieczeń szerokiemu kręgowi osób fizycznych.

Przygotowanie projektu regulacji w tej sprawie jest kolejnym działaniem organu nadzoru (obok decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 lipca 2021 r. dotyczącej zakazów w przedmiocie wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych - umów ubezpieczenia na życie z UFK oraz wydanym w dniu 28 stycznia 2022 r. stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym sposobu prezentowania opłat w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), które ma na celu znaczące zwiększenie poziomu ochrony klientów w obszarze umów ubezpieczenia z UFK. Równocześnie jest działaniem rekomendowanym przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA), który podczas notyfikacji wskazanej powyżej decyzji wskazał, że przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych na poziomie krajowym będzie najlepszą odpowiedzią na identyfikowane w Polsce problemy związane z działalnością lokacyjną prowadzoną w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Źródło: UKNF
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności