Pod linkiem https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/wezwaniaotwiera się w nowej karcie dostępny jest elektroniczny formularz umożliwiający składanie do KNF zawiadomień o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej (zawiadomienie, o którym mowa w art. 77a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – „Ustawa”). Do zawiadomienia, podmiot pośredniczący, załącza wezwanie oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 zdanie trzecie Ustawy.

Od teraz podmioty pośredniczące w przeprowadzaniu wezwań zobowiązane są składać zawiadomienia wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przekazywanie zawiadomień „w trybie awaryjnym”, określonym w art. 77a ust. 3 Ustawy, odbywać się będzie za pomocą przeznaczonego do tego adresu e-mail: [email protected]otwiera się w nowej karcie. Niezwłocznie po ustaniu zdarzeń uniemożliwiających przekazanie zawiadomienia za pomocą systemu teleinformatycznego, należy je przekazać ponownie za pomocą tego systemu.

Źródło: Ministerstwo Finansów