Uregulowanie zasad utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

W kontekście podanej problematyki kluczowe znaczenie mają stosowne regulacje CzystGmU. Na uwagę zasługuje szczególnie art. 4 tej ustawy.

We wzmiankowanym powyżej przepisie postanowiono, po pierwsze, że rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego. Po drugie, regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: (…)

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

(….)

2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

oraz innych ustawowo określonych elementów.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubelskiego z 13.7.2022 r. (Nr PN.4131.294.2022, opubl. w dzienniku urzędowym 15 lipca br.), którym zakwestionowano m.in. zapis: „Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów”. W ocenie organu nadzoru rada gminy posłużyła się nieostrym pojęciem „odpowiedniego stanu sanitarnego i porządkowego”. Zważywszy na rygor odpowiedzialności karnej, przewidziany w art. 10 ust. 2a CzystGmU, regulacja przyjęta na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2a tej ustawy powinna być staranna i jednoznaczna, jasno określająca obowiązki właścicieli nieruchomości we wskazanym zakresie.

Z ww. zapisu regulaminu nie wynika, jakie konkretnie obowiązki mają właściciele nieruchomości w zakresie utrzymania miejsc gromadzenia odpadów. Tym samym postanowienia tego nie można uznać za wypełnienie upoważnienia udzielonego radzie gminy w art. 4 ust. 2 pkt 2a CzystGmU. Regulacji określonych w art. 4 ust. 2 pkt 2a nie zawiera także żaden inny przepis regulaminu.

Określając materię, jaką pozostawiono do uregulowania w drodze uchwały radzie gminy ustawodawca nakazał obligatoryjnie objąć wszystkie kwestie będące przedmiotem upoważnienia. Pominięcie przez radę gminy któregoś z elementów upoważnienia z art. 4 ust. 2 CzystGmU skutkuje brakiem pełnej jego realizacji i ma istotny wpływ na ocenę zgodności podjętego aktu z prawem. Rada gminy obowiązana jest bowiem przestrzegać zakresu upoważnienia, udzielonego jej przez ustawę. Niewyczerpanie zakresu przedmiotowego przekazanego przez ustawodawcę do uregulowania w drodze uchwały stanowi istotne naruszenie prawa.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru jest uzasadnione. Regulamin utrzymania czystości i porządku musi zawierać skonkretyzowane powinności dla mieszkańców gminy.

Źródło: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/actbymonths.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności