W § 52 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1034); dalej: rozporządzenie, dodano ust. 10 i 11, zgodnie z którymi wypisowi z rejestru gruntów, który nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 7, a także klauzuli, o której mowa w ust. 7, nadaje się tytuł: „Uproszczony wypis z rejestru gruntów”. Chodzi tu o:

1) informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych;

2) klauzulę o treści: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.

Uproszczony wypis z rejestru gruntów może obejmować jedną lub wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednostki rejestrowej gruntów albo też wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład wielu jednostek rejestrowych gruntów w granicach jednego obrębu ewidencyjnego.

Z nowego brzmienia § 80 ust. 2 rozporządzenia wynika, że Główny Geodeta Kraju dokonuje corocznie oceny realizacji zadań wymienionych w § 80 ust. 1 rozporządzenia, i wyniki tej oceny przedkłada w terminie do 30 kwietnia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa . Przed zmianą ocenę i wyniki przedkładano ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.