Z dniem 1.4.2020 r. weszła w życie ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 567). Przepisy ustawy zmieniają m.in. ustawę z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374).

W przepisach ustawy sprecyzowano nowe rozwiązanie dotyczące zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Wskazano, że jeśli postępowanie dotyczyć będzie utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, nie będzie trzeba stosować warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji.

Zmiany w ustawie dotyczą również zatrudnienia osoby wykonującej zawód medyczny w podmiocie leczniczym w okresie objęcia jej obowiązkową kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych w ramach pracy zdalnej – bez ryzyka utraty dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Należy także podkreślić, że przepisy precyzują prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru dla ubezpieczonego wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Podstawą uzyskania zasiłku w powyższej wysokości jest pozostawanie w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.