W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 570 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14.4.2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Rozporządzenie określa uproszczone wzory:

  • oferty realizacji zadania publicznego (załącznik nr 1 do rozporządzenia),
  • sprawozdania z realizacji zadania publicznego (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

Chodzi tu o realizację zadań publicznych w tzw. trybie małych zleceń. Organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą złożyć ofertę realizacji zadania publicznego. Na podstawie tej oferty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (np. zarząd gminy), uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić tym organizacjom, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę i sprawozdanie z realizacji takiego właśnie zadania składa się według uproszczonych wzorów, które właśnie ogłosił minister rodziny i pracy.

Ważne
Do ofert złożonych przed 10.5.2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.