1. Zgłoszenie prac geodezyjnych lub kartograficznych

Do art. 12 PrGeodKart dodano ust. 1a, zgodnie z którym zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie:

1) 5 dni roboczych – w przypadku wystąpienia stanu klęski żywiołowej albo w innym przypadku, gdy wykonanie tych prac jest niezbędne w celu uchylenia stanu nagłego i bezpośredniego zagrożenia życia lub mienia;

2) 3 dni roboczych – w przypadku gdy ich wyłącznym celem jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu podlegającej zakryciu.

Dodano również przepisy ust. 2a-2d, z których wynika, że zgłoszenie prac starostom (art. 12 ust. 1 pkt 3 PrGeodKart), ma obejmować prace:

1) wykonywane na obszarze jednego powiatu;

2) służące osiągnięciu jednego głównego celu lub zakładanego wyniku.

W zgłoszeniu prac będzie można określić pośrednie cele lub zakładane wyniki prac, niezbędne do osiągnięcia wskazanego w nim głównego celu lub zakładanego wyniku. Dopuszczono też uzupełnienie zgłoszenia prac poprzez:

1) wskazanie pośrednich celów lub wyników prac, jeżeli są one niezbędne do osiągnięcia głównego celu lub zakładanego wyniku prac wskazanego w tym zgłoszeniu, lub

2) zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar do niego przyległy.

Pośrednie cele lub wyniki, które będzie można określić w zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu jako niezbędne do osiągnięcia danego celu głównego zamieszczono w załączniku do ustawy.

2. Opłaty za określone czynności

W art. 40b PrGeodKart w ust. 1 uchylono pkt 3, zgodnie z którym właściwe organy pobierają opłaty za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Natomiast zgodnie z projektowanym ust. 1a w art. 40b PrGeodKart, nie pobiera się opłaty za umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS:

1) podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i drugie PrGeodKart (tj. jednostkom oświatowym i uczelniom ) – w celach edukacyjnych;

2) organowi, o którym mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b PrGeodKart (tj. wojewodzie wykonującemu zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownikowi inspekcji geodezyjnej i kartograficznej ) – w celu realizacji zadań określonych w ustawie.

W zamyśle projektodawców, nieodpłatny dostęp do usługi ASG-EUPOS dla celów edukacyjnych przyczyni się do usprawnienia i poprawy jakości kształcenia w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz popularyzacji systemu Głównego Geodety Kraju. Natomiast umożliwienie nieodpłatnego korzystania z ASG-EUPOS organom nadzoru geodezyjnego i kartograficznego ma na celu podniesienie sprawności i jakości kontroli prowadzonych przez organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Do art. 40d PrGeodKart dodano ust. 1a, zgodnie z którym za udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac ma być pobierana opłata zryczałtowana, której wysokość ma zależeć od wielkości obszaru wskazanego w tym zgłoszeniu oraz od celów lub zakładanych wyników tych prac.

Zgodnie z tabelą 16a załącznika do ustawy przyjęto podział na dwa zasadnicze rodzaje prac – prace związane bezpośrednio z realizacją budowlanego procesu inwestycyjnego oraz prace o charakterze prawnym, wykonywane m.in. na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Zdaniem projektodawców, przyjęty podział pozwoli zróżnicować wysokość opłaty za udostępniane materiały i jest uzasadniony ilością i rodzajem materiałów niezbędnych do wykonania prac danego rodzaju . Proponowany przepis oznacza odejście od dotychczasowej reguły odpłatności za poszczególne materiały państwowego zasobu udostępniane wykonawcom prac geodezyjnych w związku ze zgłoszoną pracą geodezyjną. Dotychczasowa regulacja była krytykowana jako zbyt skomplikowana oraz skutkująca pobieraniem przez wykonawców minimalnej ilości materiałów ze względów ekonomicznych. Oszczędne korzystanie z materiałów państwowego zasobu przy wykonywaniu prac geodezyjnych, miało negatywne przełożenie na jakość tych prac.

3. Załącznik do ustawy

W załączniku do ustawy dodano ust. 1a – 1g stanowiące szczegółową regulację w odniesieniu do zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Założono, że jedno zgłoszenie ma każdorazowo dotyczyć zakresu materiałów udostępnianych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie określonego poligonem obszaru. Możliwe będzie rozszerzenie tego obszaru o obszar do niego przyległy. Zgłaszanie kilku obszarów objętych jednym głównym celem będzie skutkować naliczeniem opłaty za wszystkie te poligony licząc tę opłatę odrębnie za każdy pojedynczy poligon.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia prac pośrednim celem lub wynikiem prac konieczna będzie weryfikacja, którą ma umożliwiać dodawana tabela nr 16b, określająca pośrednie cele lub wyniki prac, które mogą zostać zgłoszone jako uzupełnienie zgłoszenia. Jeżeli wskazywany pośredni cel będzie dotyczył prac droższych rodzajowo, wykonawca prac ma ponosić wyższą opłatę, w przypadku wskazania głównego celu wraz z pośrednim celem w zgłoszeniu prac, lub uiszczenia różnicy w opłacie powstałej na skutek uzupełnienia zgłoszenia o pośredni cel dotyczący prac droższych rodzajowo (tabela 16a lp. 2).

Zasadą ma być też udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku braku możliwości takiego udostępnienia – organ prowadzący dany zasób będzie ponosił koszty opłat za dostarczenie tych materiałów do wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych .

Przewidziano też możliwość wystąpienia przez wykonawcę prac o przygotowanie i udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej. W takim przypadku to wykonawca ponosi koszt przygotowania dla niego materiałów zasobu (ust. 14 załącznika oraz tabela nr 16).