1. Prawo energetyczne

W projekcie wprowadza się ust. 9a do art. 7 PrEnerg, zgodnie z którym przedsiębiorstwo energetyczne nie może odmówić z przyczyn ekonomicznych przyłączenia do sieci obiektów i urządzeń, zrealizowanych na nieruchomościach wchodzących w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości (dalej: KZN), o którym mowa w ustawie z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529, dalej: KZNU). Jak podkreślono w uzasadnieniu, do projektu, w związku z tym, że celem KZNU jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem, o umiarkowanych czynszach, poprzez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, istotne jest aby inwestycje realizowane na nieruchomościach wchodzących do KZN miały gwarancję przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej. Mają one służyć celom mieszkaniowym, a zapewnienie podstawowych mediów jest warunkiem koniecznym ich prawidłowego użytkowania .

Natomiast zgodnie z projektowanym ust. 9b do art. 7 PrEnerg, wprowadzono termin 14 dni na wydanie przez przedsiębiorstwo energetyczne warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej – obiektów i urządzeń zrealizowanych na nieruchomościach KZN, a także na obszarach zorganizowanego inwestowania. Termin ten ma obowiązywać bez względu, do której grupy przyłączeniowej będzie zaliczony podmiot ubiegający się o wydanie tych warunków. Wprowadzenie tego terminu ma na celu usprawnienie i przyspieszenie realizacji wspomnianych inwestycji mieszkaniowych.

Projekt wprowadza też administracyjne kary pieniężne dla przedsiębiorstw energetycznych, które nie przekazują warunków przyłączenia do sieci w terminach wskazanych w PrEnerg oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, tj. w rozporządzeniach Ministra Gospodarki: w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Kary te mają zapewnić przyspieszenie postępowania z przedsiębiorstwem energetycznym w zakresie realizacji przyłączy do odpowiednich sieci. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy, w praktyce okres oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia bywa bardzo długi, co nie sprzyja sprawności prowadzenia inwestycji, w tym w zakresie budynków mieszkalnych .

2. Charakterystyka energetyczna budynków

Zmiany wprowadzono też w ustawie z 29.8.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1498). Zaprojektowano w niej uchylenie art. 6, zgodnie z którym w przypadku gdy dla budynku lub części budynku został sporządzony projekt architektoniczno-budowlany, świadectwo charakterystyki energetycznej tego budynku lub tej części budynku może być opracowane w oparciu o charakterystykę energetyczną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, dalej: PrBud), przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.

Natomiast art. 7 ust. 1 otrzymał brzmienie, w projekcie technicznym budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w rozumieniu art. 3 pkt 2a PrBud, może zostać zamieszczone świadectwo charakterystyki energetycznej innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego należącego do grupy budynków o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, o takim samym przeznaczeniu, stopniu zużycia, sposobie użytkowania oraz sposobie zaopatrzenia w energię. W obecnym brzmieniu odwołano się do uchylonych w art. 6 przepisów wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 PrBud. Ponadto, uchylono też ust. 2 w art. 7 odwołujący się do tych przepisów PrBud.