Ustawą z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej znacznie zmodyfikowane zostało brzmienie art. 229 KP w zakresie obowiązkowych wstępnych badań lekarskich. Celem zmiany jest uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem pracownika przez umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przy zmianie pracodawcy.

Dotychczas wstępnym badaniom lekarskim podlegały wszystkie osoby przyjmowane do pracy – z wyjątkiem osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy. Jednak zwolnienie z wstępnych badań lekarskich dotyczyło tylko sytuacji, gdy kolejna umowa o pracę została zawarta w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu kolejnej umowy o pracę.

Od 1.4.2015 r. zwolnienie z wstępnych badań lekarskich zostaje rozszerzone. Utrzymano zwolnienie z wstępnych badań w sytuacji ponownego podjęcia pracy u tego samego pracodawcy – na dotychczasowych warunkach. Dodatkowo jednak wprowadzono zwolnienie z wstępnych badań lekarskich, gdy pracownik podejmuje pracę u innego pracodawcy. Zatem od kwietnia br. zwolnione z wstępnych badań lekarskich będą także osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy – pod warunkiem, że przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Warto zauważyć, że o zwolnieniu z badań nie decyduje nazwa stanowiska pracy (u kolejnego pracodawcy nie musi być taka sama jak u poprzedniego pracodawcy), tylko warunki wykonywania pracy (u nowego pracodawcy muszą być takie same jak u poprzedniego). Nowe zwolnienie stosuje się także w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Ważne
Nowe zwolnienie obowiązuje tylko w stosunku do pracowników przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy, gdy orzeczenie lekarskie (po wstępnych badaniach lekarskich u poprzedniego pracodawcy) zostało wydane począwszy od 1.4.2015 r. Natomiast zwolnienia z odbycia wstępnych badań lekarskich u innego pracodawcy nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy, wydanych przed 1.4.2015 r.

Ponadto nowe zwolnienie ze wstępnych badań nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (m.in. prace na wysokości, prace w warunkach narażenia na działanie substancji rakotwórczych, prace w zbiornikach, kanałach). Te osoby są zwolnione ze wstępnych badań tylko, gdy w ciągu 30 dni ponownie podejmują pracę (na takim samym stanowisku lub stanowisku o takich samych warunkach jak poprzednio) u tego samego pracodawcy.

Podstawa prawna:

  • art. 32 ustawy z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662)