W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 2185 opublikowano ustawę z 7.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w ustawach regulujących kwestie związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

Zmiany w zakresie dróg publicznych

W ustawie z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.; dalej: DrPublU) wprowadzono zasadę, zgodnie z którą decyzje: zarządcy drogi w sprawie udostępnienia kanału technologicznego, odmawiająca takiego udostępnienia oraz w sprawie przeniesienia praw z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, są ostateczne (zob. art. 39 ust. 7ae i art. 40e ust. 4 DrPublU). Oznacza to, że w przypadku tych umów zrezygnowano z zasady dwuinstancyjności, aby uprościć postępowanie administracyjne w tym zakresie.

Ważne

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 10.11.2022 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zmiany w zakresie Prawa łowieckiego

W ustawie z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1173; dalej: PrŁow) wprowadzono zasadę, zgodnie z którą jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Polski wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu wyboru organów PZŁ oraz organów koła łowieckiego kolejnej kadencji (art. 33e ust. 1 PrŁow). Poprzednio kadencja ta miała być przedłużona o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. Ponadto, książkę polowań dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich będą prowadzić w postaci elektronicznej dla każdego obwodu łowieckiego. Poprzednio książka polowań mogła mieć także formę papierową. Jednak dodano zapis, zgodnie z którym w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających czasowo prowadzenie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci elektronicznej, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany prowadzić książkę ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci papierowej dla każdego obwodu łowieckiego (art. 42b ust. 1 i 1f PrŁow).

Zmiany w zakresie udostępniania informacji o środowisku

W ustawie z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.; dalej: ŚrodInfU) dodano przepisy, zgodnie z którymi wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa się w postaci papierowej albo formie dokumentu elektronicznego, natomiast formularz takiego wniosku w formie dokumentu elektronicznego minister środowiska udostępnia w BIP na stronie podmiotowej swojego urzędu (art. 73 ust. 1a i 4 ŚrodInfU). Zmiany te wejdą w życie 27.1.2023 r.

Podsumowując, nowelizacja zmienia 47 ustaw, a zmiany, zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji, dotyczą procedur i przepisów w zakresie:

  • wprowadzenia postępowania uproszczonego, a chodzi tu o uproszczone postępowanie administracyjne z działu II rozdziale 14 KPA;
  • milczącego zakończenie postępowania, które jednak wyłączono w niektórych przypadkach;
  • jednoinstancyjności postępowania, od decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, nie będzie przysługiwało odwołanie – decyzja będzie ostateczna; dzięki takiemu rozwiązaniu strona już z chwilą doręczenia jej takiej decyzji będzie dysponowała decyzją ostateczną; tak jest m.in. w przypadku wspomnianych wyżej decyzji określonych w DrPublU;
  • elektronizacji procedur, która ma umożliwić wykorzystanie dostępnych narzędzi informatycznych, w tym systemów teleinformatycznych, powszechnie stosowanych systemów obsługi i środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z prowadzaniem postępowań;
  • innych uproszczeń.