• Zmianie uległa wysokość opłat kancelaryjnych za wydawanie stronom dokumentów  (odpisów, wypisów, zaświadczeń, kopii itd.) z akt sprawy.
  • Opłaty kancelaryjne będą pobierane w formie zryczałtowanej w wysokości 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.
  • Nowelizacja dotyczy przepisów art. 77 i 78 KSCU.
  • Nowe stawki opłat kancelaryjnych obowiązują od 21.8.2019 r.

Praktyka pokazała, że dotychczasowy system opłat kancelaryjnych za wydawanie stronom kopii dokumentów z akt sprawy (np. zaświadczeń, odpisów, wypisów) jest niepraktyczny i wymaga zmian. Dotychczas opłata od konkretnego wniosku o wydanie dokumentów wyliczana była na podstawie liczby żądanych stron. Strony jednak zazwyczaj nie potrafiły dokładnie podać o jaką liczbę stron dokumentów chodzi i musiały to wcześniej ustalić. Powodowało to dodatkowy, trudny do wycenienie, nakład pracy sądu. Ponadto aktualnie większość dokumentów dostępnych jest elektronicznie więc ich wydruk czy skopiowanie nie nastręcza problemów.

W związku z powyższym ustawodawca zdecydował się nie różnicować stawek opłat kancelaryjnych za wydawanie stronom kopii dokumentów z akt sprawy pod kątem charakteru tych kopii (np. z pieczęcią lub bez). Ponadto ustawodawca zdecydował się na ryczałtowe, stałe i jednolite stawki omawianych opłat kancelaryjnych. Nowelizacja art. 77 i 78 KSCU wprowadza więc opłatę w wysokości 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron dokumentu do wydania.

Opłacie tej, zgodnie z art. 77 KSCU, podlegają wnioski o wydanie na podstawie akt:

  • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
  • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
  • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
  • zaświadczenia,
  • odpisu księgi wieczystej, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Warto dodać, że podobnej opłacie podlegają wnioski o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia. W tym wypadku opłatę w kwocie 20 zł pobiera się za każdy wydany informatyczny nośnik danych.

Zgodnie z art. 78 KSCU sąd pobierał będzie także opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Podobne rozwiązania funkcjonują już w praktyce w postępowaniu administracyjnym. W sądach administracyjnych pobierana jest stała opłata za pierwszą stronę wydanego dokumentu.

Nowe stawki opłat kancelaryjnych obowiązują od 21.8.2019 r.