W maju 2012 r. wpłynął do sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Wnioskodawcy proponowali rozszerzenie dotychczasowych uprawnień PIP w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy, poprzez uprawnienie inspektora PIP do nakazania pracodawcy:

  • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w art. 22 § 1 Kodeksu pracy oraz
  • potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron, rodzaju oraz warunków umowy o pracę.

Tylko droga sądowa

Obecnie ustalenie, że strony łączy stosunek pracy, jest możliwe jedynie na drodze sądowej, z powództwa zatrudnionego lub inspektora PIP (wnoszonego na rzecz zainteresowanego). Ponadto inspektor może wstępować do toczącego się już postępowania w tej sprawie, w każdym jego stadium. Warunkiem tego jest jednak uzyskanie zgody powoda. Skutkiem proponowanych zmian byłoby także pozbawienie inspektora PIP części dotychczasowych uprawnień związanych z ustaleniem istnienia stosunku pracy. Inspektor PIP nie musiałby już bowiem wnosić powództw do sądu pracy na rzecz zatrudnionych (zgodnie z projektem mógłby samodzielnie rozstrzygać tę kwestię nakazem, od którego pracodawca mógłby się odwołać na zasadach ogólnych), mógłby jedynie wstępować do toczących się już postępowań.

Obowiązek pisemnego potwierdzania ustnie negocjowanych warunków zatrudnienia

Wnioskodawcy proponowali również zmianę Kodeksu pracy w zakresie obowiązku pisemnego potwierdzania ustnie negocjowanych warunków zatrudnienia. Zgodnie z projektem pracodawca miałby obowiązek pisemnego potwierdzenia ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Obecnie pracodawca jest zobligowany do pisemnego potwierdzenia warunków zatrudnienia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. W ocenie wnioskodawców dotychczasowe rozwiązania nie są efektywne.

Po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt został skierowany do prac w komisjach. 8 stycznia 2014 r. na wspólnym posiedzeniu Komisje do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny rekomendowały jednak odrzucenie projektu.

Źródło:

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 511)
  • Sprawozdanie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2040)