Prezes Państwowej Agencji Atomistyki został upoważniony do uznawania nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania wymienionych w tabeli zawodów regulowanych.

Zawody regulowane w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w których kwalifikacje może uznawać Prezes Państwowej Agencji Atomistyki:

inspektora dozoru jądrowego:

 • I stopnia
 • II stopnia

inspektora ochrony radiologicznej

z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych

na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o specjalności:

 • operatora reaktora badawczego
 • dozymetrysty reaktora badawczego
 • starszego dozymetrysty reaktora badawczego
 • kierownika zmiany reaktora badawczego
 • kierownika reaktora badawczego
 • zastępcy dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej reaktor badawczy
 • specjalisty do spraw ewidencji materiałów jądrowych
 • operatora przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego
 • kierownika składowiska odpadów promieniotwórczych
 • kierownika zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych
 • operatora akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii
 • operatora akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów
 • operatora akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów
 • operatora urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi

na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem następujących czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej:

zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową w zakresie:

 • zintegrowanego systemu zarządzania
 • bezpiecznego rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji elektrowni jądrowej, w tym wdrożenia zasad kultury bezpieczeństwa
 • ochrony fizycznej i przygotowań przeciwawaryjnych
 • zabezpieczeń materiałów jądrowych
 • szkoleń i uzyskiwania uprawnień przez personel elektrowni jądrowej

kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej:

 • kierowanie i nadzór nad rozruchem oraz eksploatacją elektrowni jądrowej
 • nadzór nad planowaniem produkcji i remontów w elektrowni jądrowej oraz wykonywaniem zadań produkcyjnych
 • nadzór nad opracowywaniem procedur i instrukcji rozruchowych i eksploatacyjnych (ruchowych) w elektrowni jądrowej
 • koordynowanie i nadzorowanie szkoleń oraz egzaminów personelu rozruchu i eksploatacji elektrowni jądrowej,

dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej:

 • sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym
 • wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa