Upoważnienie do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki został upoważniony do uznawania nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania wymienionych w tabeli zawodów regulowanych.

Zawody regulowane w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w których kwalifikacje może uznawać Prezes Państwowej Agencji Atomistyki:

inspektora dozoru jądrowego:

 • I stopnia
 • II stopnia

inspektora ochrony radiologicznej

z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych

na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o specjalności:

 • operatora reaktora badawczego
 • dozymetrysty reaktora badawczego
 • starszego dozymetrysty reaktora badawczego
 • kierownika zmiany reaktora badawczego
 • kierownika reaktora badawczego
 • zastępcy dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej reaktor badawczy
 • specjalisty do spraw ewidencji materiałów jądrowych
 • operatora przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego
 • kierownika składowiska odpadów promieniotwórczych
 • kierownika zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych
 • operatora akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii
 • operatora akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów
 • operatora akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów
 • operatora urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi

na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem następujących czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej:

zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową w zakresie:

 • zintegrowanego systemu zarządzania
 • bezpiecznego rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji elektrowni jądrowej, w tym wdrożenia zasad kultury bezpieczeństwa
 • ochrony fizycznej i przygotowań przeciwawaryjnych
 • zabezpieczeń materiałów jądrowych
 • szkoleń i uzyskiwania uprawnień przez personel elektrowni jądrowej

kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej:

 • kierowanie i nadzór nad rozruchem oraz eksploatacją elektrowni jądrowej
 • nadzór nad planowaniem produkcji i remontów w elektrowni jądrowej oraz wykonywaniem zadań produkcyjnych
 • nadzór nad opracowywaniem procedur i instrukcji rozruchowych i eksploatacyjnych (ruchowych) w elektrowni jądrowej
 • koordynowanie i nadzorowanie szkoleń oraz egzaminów personelu rozruchu i eksploatacji elektrowni jądrowej,

dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej:

 • sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym
 • wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności