Nowe rozporządzenie w tym zakresie wykonuje nowy przepis art. 14b § 6a ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; dalej: OrdPU).

Nowe rozporządzenie upoważnia dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej do:

1) zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

2) stwierdzenia wygaśnięcia zmiany interpretacji indywidualnych,

3) uchylania interpretacji indywidualnych oraz wydawania postanowień, o których mowa w art. 14b § 5a OrdPU (tj. w sytuacji gdy w zakresie wniosku o interpretację indywidualną została wydana już interpretacja ogólna).

Od 1.1.2016 r. w nowym art. 14b § 5a OrdPU uregulowano sytuację, gdy występuje zbieżność wniosku o interpretację indywidualną z treścią aktualnej interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym. Zamiast powielać treść interpretacji ogólnej w kolejnych aktach (interpretacjach indywidualnych) organ będzie wydawał postanowienie, na które przysługiwało będzie zażalenie, a w dalszej kolejności skarga do sądu administracyjnego.

Ważne
W postanowieniu organ obowiązany będzie wskazywać interpretację ogólną, która znajduje zastosowanie w sprawie z jednoczesnym podaniem miejsca jej publikacji.

Jednocześnie, zgodnie z art. 14e § 1 OrdPU, Minister Finansów może zmienić ww. postanowienie w przypadku, gdy wskazana w postanowieniu interpretacja ogólna zostanie zmieniona albo uchylić je w sytuacji, gdy po wydaniu postanowienia zostanie stwierdzone, że nie wystąpiła przesłanka uzasadniająca wydanie postanowienia w oparciu o art. 14b § 5a OrdPU i należało wydać interpretację indywidualną. W takiej sytuacji organ podatkowy będzie uchylał to postanowienie i wydawał interpretację indywidualną.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1.1.2016 r.