Za jednolity uznać należy kierunek orzeczniczy, zgodnie z którym w myśl art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Mimo przedawnienia roszczenia wobec dłużnika osobistego powód ma możliwość uzyskania tytułu egzekucyjnego wobec dłużnika rzeczowego, ale tylko co do wierzytelności głównej. Nie może natomiast żądać zaspokojenia przedawnionych odsetek.