Stanowisko UODO wyrażone w decyzji z lutego 2020 r. nakładającej administracyjną karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł na Szkołę Podstawową z Gdańska, która przetwarzała dane biometryczne dzieci, jest podzielane przez Rzecznika Praw Dziecka (RPD). Dlatego zgłosił on swój udział w postępowaniu kasacyjnym dotyczącym wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 809/20), który uchylił decyzję Prezesa UODO.

W piśmie do NSA, w którym RPD zgłasza swój udział w postępowaniu kasacyjnym, zwraca on uwagę, że przetwarzanie danych biometrycznych dzieci ma szczególny charakter i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem naruszenia praw i wolności podmiotu danych. W jego ocenie wyrok WSA powinien być w całości uchylony i zwrócony do ponownego rozpoznania.

Przypomnijmy, że ukarana Szkoła Podstawowa wprowadziła system identyfikacji biometrycznej przy wejściu do stołówki szkolnej, który pozwala dokonać weryfikacji wśród dzieci uiszczenia opłaty za posiłek. Zdaniem organu nadzorczego przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce nie zezwalają szkole na przetwarzanie danych biometrycznych. W omawianym przypadku szkoła przetwarzała dane biometryczne w postaci odcisków palców uczniów na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

UODO uznał jednak, że w tej sytuacji udzielona przez rodziców zgoda nie może być uznana za dobrowolną, gdyż jej brak wywoływał negatywne skutki. Dzieci, których rodzice nie udzielili zgody, musiały przepuszczać w kolejce po posiłek pozostałych uczniów.

Tymczasem WSA stwierdził, że wyrażenie zgody przewidzianej w art. 9 ust. 1 lit. a RODO legalizuje przetwarzanie danych biometrycznych dzieci.

Skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok WSA w Warszawie UODO złożyło 2 marca 2021 r.

Więcej o całej sprawie można przeczytać w komunikacie dotyczącym decyzji Prezesa UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/1453

oraz w komunikacie po wyroku WSA: https://uodo.gov.pl/pl/138/1943.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2129