Unieszkodliwianie i magazynowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2245 rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 26.11.2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych.

Z rozporządzenia wynika, że dopuszczalnymi sposobami unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, są:

 • przekształcanie termiczne na lądzie, czyli proces D10;
 • obróbka fizyczno-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej oraz działania mikrofalami, jeżeli technika zastosowana w tej obróbce zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów, czyli proces D9;
 • składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, czyli proces D5 – dla odpadów innych niż niebezpieczne.
Ważne

W rozporządzeniu określono, że:

  1) dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych określa załącznik nr 1;

  2) warunki prowadzenia procesu D10 i warunki magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, w tym zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych, określa załącznik nr 2;

  3) warunki prowadzenia procesu D9 oraz warunki magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, określa załącznik nr 3;

  4) proces D5 prowadzi się zgodnie z przepisami działu VIII rozdziału 1 OdpadyU.

 

Monitoring:

obejmuje:

procesu D10

 1. prowadzenie w komorze spalania ciągłego pomiaru parametrów: temperatury gazów powstających w trakcie spalania mierzonej blisko ściany wewnętrznej komory spalania lub w innym reprezentatywnym miejscu komory spalania, w sposób eliminujący wpływ promieniowania cieplnego płomienia, stężenia tlenu w gazach spalinowych, ciśnienia gazów spalinowych, a także zawartości pary wodnej w gazach spalinowych, w przypadku gdy techniki pomiarowe zastosowane do poboru i analizy składu gazów spalinowych nie obejmują osuszania tych gazów przed ich analizą;
 2. rejestrację parametrów świadczących o skuteczności procesu D10, właściwych i charakterystycznych dla jego przebiegu oraz typu urządzenia lub instalacji do prowadzenia tego procesu;
 3. kontrolę pojemników lub worków, w których odpady medyczne i odpady weterynaryjne są poddawane unieszkodliwianiu – jeżeli pojemniki lub worki są stosowane w trakcie tego procesu;
 4. w przypadku zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych – kontrolę skuteczności procesu D10 przeprowadzaną pod kątem utraty właściwości zakaźnych na podstawie badań odpadów powstałych w wyniku prowadzenia procesów unieszkodliwiania oraz kontrolę temperatury w miejscach magazynowania tych odpadów.

procesu D9

 1. rejestrację parametrów świadczących o skuteczności zastosowanego procesu D9 właściwych i charakterystycznych dla jego przebiegu oraz typu urządzenia lub instalacji służących do prowadzenia tego procesu;
 2. kontrolę pojemników lub worków, w których odpady medyczne i odpady weterynaryjne, nieposiadające właściwości zakaźnych, są poddawane unieszkodliwianiu w danym typie urządzenia lub instalacji – jeżeli pojemniki lub worki są stosowane w trakcie tego procesu;
 3. przestrzeganie instrukcji obsługi urządzenia i instalacji służących do prowadzenia tego procesu, z uwzględnieniem wymagań dotyczących przeglądu technicznego.

Monitoring procesów D9 i D10:

 • prowadzi się dla parametrów określonych w tabeli: w sposób ciągły za pomocą automatycznego rejestratora parametrów danego procesu, pozwalającego na odczyt tych parametrów za okres co najmniej 3 miesięcy, a także według wskazań przewidzianych przez producenta urządzenia lub instalacji zastosowanych do danego procesu unieszkodliwiania;
 • dokumentuje się za pomocą graficznego lub komputerowego systemu do rejestracji parametrów danego procesu.

Jeżeli chodzi o badania odpadów powstałych w wyniku unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w procesie D10, to wykonuje się je bezpośrednio po:

  1) pierwszym uruchomieniu instalacji lub urządzenia służących do prowadzenia procesu D10;

  2) każdym uruchomieniu związanym ze wznowieniem eksploatacji instalacji lub urządzenia służących do prowadzenia procesu D10 spowodowanym ich awarią lub innym zakłóceniem pracy, w którego wyniku nie zostały zachowane prawidłowe parametry przebiegu procesu.

Ważne

Badania wykonuje się w akredytowanych laboratoriach, a metodyka tych badań jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi kryteriów uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności