Ustawa z 22.2.2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 428) wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Katalog zwolnień z akcyzy został uzupełniony również o olej napędowy, który klasyfikowany jest kodem CN 2710 20 11. Zmiana była konieczna, ponieważ obowiązujące od 1.1.2019 r. przepisy uniemożliwiły zwrot tego oleju, który jest w obrocie. Ponadto przedłużono termin składania wniosku o zwrot do 31.3.2019 r.

Ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244), dokonano zmiany art. 1 ustawy z 10.3.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340 ze zm.). Zmiana polegała na użyciu ujednoliconych kodów CN. W konsekwencji, wprowadzono zapis, że zwrot części podatku będzie przysługiwał producentom rolnym w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00, zamiast kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, Ten nowy katalog pominął olej napędowy klasyfikowany do CN 2710 20 11 nowej nomenklatury, tj. olej napędowy B7 powszechnie występujący w obrocie. Co uniemożliwiało od 1.1.2019 r. zwrot podatku akcyzowego w przypadku zakupu tego oleju do produkcji rolnej. W celu zachowania dotychczasowego katalogu olejów napędowych przy zakupie których producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy należy wprowadzono omawianą nowelizacją zmiany do ustawy z 10.3.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrotem akcyzy zawartej w cenie objęto również olej napędowy o kodzie CN 2710 20 11.

Ponadto zmieniono termin złożenia wniosku o zwrot akcyzy zawartej w oleju. Dotychczas był to okres od 1 lutego do końca lutego. W 2019 r. termin ten został wydłużony i upływa 31.3.2019 r. Jednak zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 r. Wypłata zwrotu tego podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminie od dnia 1.4.2019 r. do 31.5.2019 r. (czyli przedłużono również o miesiąc wypłatę tego zwrotu).