Przypomniał o tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanych przez siebie interpretacjach podatkowych. Temat ten, jak się okazuje nadal wraca, warto więc o tym przypomnieć.

Gmina wykonuje swoje ustawowe obowiązki, czyli realizuje przypisane jej przepisami zadania własne i zlecone, poprzez tworzone przez siebie podmioty. Jak wynika z art. 2 SamGminU, gmina posiada osobowość prawną, wykonuje więc zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Najbliższymi gminie podmiotami wykonującymi zadania publiczne są samorządowe jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, które nie mają prawnej podmiotowości, są zależne od gminy. Zresztą, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej (takich jak wymienione) działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta (art. 47 SamGminU).

Skoro umowy zlecenia i umowy o dzieło zawiera gmina, czyli jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną i tym samym zdolność do czynności prawnych, to na gminie, czyli stronie takiej umowy, ciążą obowiązki płatnika wynikające z PDOFizU. Chodzi przede wszystkim o obowiązek obliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy, a także wypełnienia i wystawienia odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych (art. 41 i 42 PDOFizU).

Jak podkreślił Dyrektor KIS, obowiązki płatnika są konsekwencją czynności prawnej i obarczają stronę umowy. Nie ma przy tym znaczenia, który strona umowy dokonuje fizycznie wypłaty należności, jest to bowiem jedynie kwestia organizacyjno-techniczna. Co prawda gmina, w celu wykonywania zadań, może tworzyć jednostki organizacyjne celem przekazania tym podmiotom pewnych czynności do wykonywania, jednak obowiązki podatkowe są ściśle określone, wynikają z przepisów prawa podatkowego i nie podlegają przeniesieniu na inne podmioty, takie jak:

  • jednostki organizacyjne gminy (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe);
  • urząd gminy (urząd miejski).

A zatem, w razie zawarcia przez gminę umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobami fizycznymi, płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest gmina, a nie jednostki organizacyjne gminy (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe), ani urząd gminy lub miasta (interpretacje indywidualne Dyrektora KIS: z 25.5.2020 r., 0113-KDIPT2-3.4011.309.2020.MS; z 13.5.2020 r., 0112-KDIL2-1.4011.205.2020.1.TR).