Umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez gminę – kto jest płatnikiem podatku dochodowego?

Przypomniał o tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanych przez siebie interpretacjach podatkowych. Temat ten, jak się okazuje nadal wraca, warto więc o tym przypomnieć.

Gmina wykonuje swoje ustawowe obowiązki, czyli realizuje przypisane jej przepisami zadania własne i zlecone, poprzez tworzone przez siebie podmioty. Jak wynika z art. 2 SamGminU, gmina posiada osobowość prawną, wykonuje więc zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Najbliższymi gminie podmiotami wykonującymi zadania publiczne są samorządowe jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, które nie mają prawnej podmiotowości, są zależne od gminy. Zresztą, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej (takich jak wymienione) działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta (art. 47 SamGminU).

Skoro umowy zlecenia i umowy o dzieło zawiera gmina, czyli jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną i tym samym zdolność do czynności prawnych, to na gminie, czyli stronie takiej umowy, ciążą obowiązki płatnika wynikające z PDOFizU. Chodzi przede wszystkim o obowiązek obliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy, a także wypełnienia i wystawienia odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych (art. 41 i 42 PDOFizU).

Jak podkreślił Dyrektor KIS, obowiązki płatnika są konsekwencją czynności prawnej i obarczają stronę umowy. Nie ma przy tym znaczenia, który strona umowy dokonuje fizycznie wypłaty należności, jest to bowiem jedynie kwestia organizacyjno-techniczna. Co prawda gmina, w celu wykonywania zadań, może tworzyć jednostki organizacyjne celem przekazania tym podmiotom pewnych czynności do wykonywania, jednak obowiązki podatkowe są ściśle określone, wynikają z przepisów prawa podatkowego i nie podlegają przeniesieniu na inne podmioty, takie jak:

  • jednostki organizacyjne gminy (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe);
  • urząd gminy (urząd miejski).

A zatem, w razie zawarcia przez gminę umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobami fizycznymi, płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest gmina, a nie jednostki organizacyjne gminy (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe), ani urząd gminy lub miasta (interpretacje indywidualne Dyrektora KIS: z 25.5.2020 r., 0113-KDIPT2-3.4011.309.2020.MS; z 13.5.2020 r., 0112-KDIL2-1.4011.205.2020.1.TR).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności