Umowy cywilnoprawne zawierane ze szkołami publicznymi – kto jest płatnikiem PIT (interpretacja KIS)

Rozstrzygnięcie w tym zakresie zawiera interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.4.2018 r. (0115-KDIT2-2.4011.95.2018.1.MM).

Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej (art. 2 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.; dalej: SamGminU).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Natomiast kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta (art. 9 ust. 1 oraz art. 47 SamGminU).

Płatnikiem, w tym podatku dochodowego do osób fizycznych, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu (art. 8 ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.).

Przychody z tytułu zwartych umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) zalicza się do działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.; dalej PDOFizU). Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 1 PDOFizU, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z m.in. tytułu takiej działalności osobom objętym w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, mają obowiązek jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 PDOFizU) oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne (art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b PDOFizU), najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej, czyli 18%.

W omawianym przypadku Dyrektor KIS podkreślił, że dla rozstrzygnięcia, który podmiot: gmina, czy jej jednostka organizacyjna (szkoła), jest płatnikiem PIT w związku z wypłatą świadczeń wynikających z umów zlecenia i umów o dzieło istotne jest to, który z tych podmiotów jest stroną zawieranych umów. Skoro zatem, jak wynikało z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, w przypadku umów zawieranych przez dyrektora jednostki (szkoły), stroną umów zlecenia lub o dzieło jest ta jednostka i dyrektor szkoły zawiera umowę jako jej reprezentant, to płatnikiem podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 PDOFizU nie jest gmina lecz dana jednostka organizacyjna, czyli w tym przypadku szkoła.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności