Umowa z osobą zatrudnioną do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych

Wójt (burmistrz, prezydent) może wyznaczyć osoby do ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami spośród pracowników, którzy będą wykonywać te czynności w ramach obowiązków służbowych. Może być również w tym celu zawarta umowa o świadczenie usług, do której zastosowanie znajdą przepisy o zleceniu. Umowa taka traktowana jest w zakresie ubezpieczeń społecznych tak jak umowa zlecenia.

Ochrona lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami polega na sprawowaniu stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzaniu stanu zabezpieczeń przez przedstawicieli wyznaczonych w tym celu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie później niż 14 dni przed terminem wyborów:

1) wyznacza swoich przedstawicieli w liczbie odpowiadającej potrzebom ochrony lokalu wyborczego, uzależnionej w szczególności od rozmiarów budynku, rodzaju i stanu technicznego istniejących zabezpieczeń, na podstawie pisemnych upoważnień, w których podaje ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania;

2) przekazuje przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej oraz osobie kierującej jednostką organizacyjną, w której usytuowany jest lokal wyborczy, dane osobowe swoich przedstawicieli, w szczególności ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania;

3) zapewnia swoim przedstawicielom środki łączności umożliwiające utrzymywanie kontaktu z właściwą miejscowo jednostką Policji;

4) uzgadnia z osobą kierującą jednostką organizacyjną, w której usytuowany jest lokal wyborczy, możliwość korzystania ze środków łączności znajdujących się w tej jednostce;

5) przekazuje właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji listę przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali wyborczych, zawierającą ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania, a także wykaz wykorzystywanych przez nich numerów telefonów lub innych środków łączności;

6) zapewnia, w miarę możliwości, umiejscowienie siedziby lokalu wyborczego w obiektach wyposażonych w środki zabezpieczenia technicznego, takie jak: ogrodzenia, kraty w oknach, wzmocnione drzwi i co najmniej jeden zamek o skomplikowanym mechanizmie.

Ważne

Wyznaczone do ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami osoby mogą otrzymać stosowne polecenie w ramach obowiązków służbowych (np. pracownicy wydziału zarządzania kryzysowego gminy) i wówczas nie musi być z nimi zawierana odrębna umowa. Tutaj jednak może wystąpić problem z rozliczaniem czasu pracy.

Zawierając umowę należałoby przyjąć, że jest to umowa dotycząca świadczenia usług, do której stosujemy przepisy o zleceniu (nieprawidłowym byłoby zawarcie umowy o dzieło). Umowa taka podlega składkom na ubezpieczenia społeczne oraz nie jest zwolniona z opodatkowania. Przy zawieraniu jej z własnym pracownikiem objęta jest obowiązkowo składkami na takich samych zasadach jak umowa o pracę. Przy zawieraniu umowy z osobą „z zewnątrz” obowiązek składkowy uzależniony jest od tego, czy nie występuje tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń. Co do zasady, zlecenia są oskładkowane (przy czym składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna), z pewnymi wyłączeniami. Nie podlega obowiązkowym składkom umowa zawarta z osobą, która ma inny tytuł do ubezpieczeń i opłacane są od niego składki od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia, zwolniona ze składek będzie umowa zawarta z uczniem lub studentem do 26. roku życia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności