Umowa partnerstwa publiczno-prywatnego w praktyce

Prawodawstwo UE gwarantuje swobodę przepływu kapitału i usług, ale w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych daje państwom członkowskim możliwość jej ograniczenia. Polski ustawodawca uczynił to, wprowadzając warunek, aby przedsiębiorca, który chce na terytorium naszego kraju wykonywać usługi wodociągowo-kanalizacyjne, posiadał w Polsce siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej (wyr. NSA z 19.11.2016 r., II GSK 3050/15).

Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się konkursem, który ogłosił burmistrz Nowogardu. Wystartowały w nim dwa podmioty: niemiecka WLB oraz polska PUWiS. Postępowanie wygrała firma niemiecka. Polskie PUWiS zaskarżyło do WSA wybór partnera prywatnego. Firma podkreślała, że wybór WLB jest nieważny, ponieważ m.in. burmistrz nie miał należytego umocowania do prowadzenia postępowania. Wytknęła też BWL brak zezwolenia na świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych, a ponadto brak w Polsce siedziby, przedstawicielstwa czy oddziału. Sprawa trafiła do NSA.

Gmina i WLB wniosły o oddalenie skargi. Wskazywały również, że brak siedziby WLB w Polsce nie jest przeszkodą, ponieważ w UE obowiązuje zasada swobodnego przepływu usług i kapitału.

Ostatecznie 19.11.2016 r. NSA sprawę rozstrzygnął na korzyść PUWiS. A zadecydował o tym zarzut, że WLB nie ma w Polsce zarejestrowanej siedziby. Pozostałe zarzuty PUWiS sąd oddalił.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego gmina nie wymagała, aby wykonawca dysponował zezwoleniem na działalność wodociągowo-kanalizacyjną, w konsekwencji WLB nie musiał takowego posiadać. Podobnie niezasadny okazał się zarzut złego umocowania burmistrza, bowiem działał on w ramach własnych kompetencji ustawowych.

Ważne
Podmiot zainteresowany zawarciem umowy partnerstwa publiczno-prywatnego składa oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, ale tylko tych, które zostały zamieszczone w ogłoszeniu podmiotu publicznego. Jeżeli zatem w takim ogłoszeniu nie został zapisany wymóg posiadania zezwolenia na świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych, to uczestnicy postępowania obowiązku przedkładania takiego zezwolenia nie mieli. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności